Leksykon hufca

hm. Jan Płowucha
Wersja skrócona z wydania:
Wydawnictwo Harcerskie „Baltazar”
Wydanie pierwsze. Nakład 42 egz.
Skład i łamanie Rafał Miłek. Projekt okładki Rafał Miłek.
Druk ukończono w lutym 1998 r.

L E K S Y K O N
HUFCA ZHP KĘDZIERZYN-KOŹLE
IM. WŁADYSŁAWA PLANETORZA

Współpraca:

 • hm. Józef Malajka
 • phm. Anna Mróz
 • phm. Jan Opiłka
 • hm. Józef Pajor
 • hm. Stanisław Śmigielski
 • hm. Antoni Wiśniowski
 • phm. Filip Żydek

Aktualizacja w latach 2010-2016. Nie obejmuje ona jednak wszystkich fragmentów leksykonu. Prosimy więc o wyrozumiałość, a w przypadku rażących błędów również kontakt. Z góry dziękujemy. ~ Zespół medialny hufca

„Leksykon” jest próbą ocalenia od zapomnienia części dorobku harcerstwa w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Próbą, gdyż nie ostały się archiwa hufca i chorągwi – sprawozdania, meldunki, programy akcji, rejestry instruktorów…
Oczekiwałem, że uda się je w części zastąpić szerszym udziałem instruktorów w udokumentowaniu działalności ogniw hufca. Ta nadzieja okazała się złudna, dość powiedzieć, że żaden z mieszkających w mieście byłych komendantów hufca nie zareagował na ponawiane apele o włączenie się w przygotowanie opracowania. Ponieważ jednak obiecałem na Zjeździe Hufca w 1995 r., że wezmę udział w tym przedsięwzięciu – słowa dotrzymałem, choć efekty dalekie są od moich oczekiwań.
Mając świadomość braku wielu haseł i niepełnego ujęcia innych, myślę jednak, że „Leksykon”, choć w skromnym wymiarze, jest świadectwem życia harcerskiego w hufcu. Być może stanie się początkiem szerszego i bardziej kompletnego opracowania.
hm. Jan Płowucha

Odbieram to wydarzenie jako zaszczyt, biorąc pod uwagę, że w czasie mojej służby hufcowi powstało dzieło ujmujące w pewnym zakresie historię harcerstwa w naszym mieście i okolicznych gminach – bez komentarzy i emocjonalnych zabarwień w tekście – tak, aby przemawiały tylko fakty. Autor Leksykonu Hufca, bo o nim mowa, musiał się wykazać ogromną cierpliwością, uporem, a nierzadko i odpornością na ludzką obojętność. Dotarcie do wielu materiałów i świadków dawnych wydarzeń okazało się bardzo trudne i czasem niemożliwe. Nie chcę powielać słów wstępu autora, który w pełni ustosunkował się do osiągniętej formy i treści jaką udało mu się zawrzeć w leksykonie, pragnę jedynie podziękować druhowi Janowi i kilku współpracującym z nim osobom za przekazanie nam harcerzom skarbnicy podstawowej wiedzy o minionych latach hufca ZHP w Kędzierzynie-Koźlu. Dla wielu instruktorów i rodziców będzie to jedyna możliwość poznania czegoś więcej niż obecnego kształtu swojego hufca i miasta, będą mogli się dowiedzieć, że to, co dzisiaj jest ich udziałem i własnością, kiedyś również istniało i dawało radość dużej rzeszy zuchów, harcerzy i instruktorów oraz wszystkim ludziom ceniącym harcerstwo.
Cieszę się, że po długim cyklu wydawniczym możemy wreszcie oddać do Waszych rąk, druhny i druhowie, Leksykon Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle. Posługujcie się nim w waszej codziennej pracy wychowawczej, aby świadomie kształtować młode pokolenie kędzierzyńskich harcerzy.
Na koniec pragnę serdecznie podziękować Zarządowi Spółki Akcyjnej FAMET i dyrekcji Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”, które jako jedyne odpowiedziały na nasz apel o pomoc w realizacji naszego zamierzenia wydawniczego.
phm. Filip Żydek

Skróty:

 • AK – Armia Krajowa
 • DH – drużyna harcerska
 • DS – drużyna starszoharcerska (do zmiany systemu metodycznego była to najstarsza grupa harcerzy w wieku od 15 lat)
 • DSH – drużyna starszoharcerska (od zamiany systemu metodycznego w ZHP jest grupa harcerzy w wieku 13-16 lat – gimnazjum)
 • DW – drużyna wędrownicza (od zmiany systemu metodycznego w ZHP jest to grupa najstarszych harcerzy w wieku 16-21 lat)
 • DZ – drużyna zuchowa, obecnie GZ – gromada zuchowa
 • M/S/Z DK – Miejski (Spółdzielczy) Zakładowy Dom Kultury
 • FSD – Fabryka Samochodów Dostawczych
 • FWP – Fundusz Wczasów Pracowniczych
 • GK – Główna Kwatera
 • HAL – Harcerska Akcja Letnia
 • KZ – Kolonia Zuchowa
 • KZH – Kolonia Zuchowo-Harcerska
 • NAL – Nieobozowa Akcja Letnia
 • OH – obóz harcerski
 • OK – obóz krótkoterminowy
 • OS – obóz socjalny
 • OW – obóz wędrowny
 • OŻ – obóz żeglarski
 • SW – stanica wakacyjna
 • HAZ – Harcerska Akcja Zimowa
 • Z – zimowisko
 • ZD – zimowisko dochodzące
 • HSG – Harcerska Służba Graniczna
 • HSPS – Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej
 • KM PZPR – Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
 • M/P RPH – Miejska/Powiatowa Rada Przyjaciół Harcerstwa
 • NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
 • NS – Nieprzetarty Szlak
 • OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
 • OKK – Odznaka Kadry Kształcącej
 • SM – Spartakiada Młodzieży
 • WOP – Wojska Ochrony Pogranicza
 • WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna
 • ZHP w N. – Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech
 • ZMP – Związek Młodzieży Polskiej
 • ZMW – Związek Młodzieży Wiejskiej
 • ZSMP – Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
 • ZUCH – Zakłady Urządzeń Chemicznych
 • b.d. – brak danych

AKADEMIA PRZYGODY – w 1988 powołano „Akademię Przygody” i jej komendanta phm. Mirosława Rzytkiego. Jej celem była organizacja imprez turystycznych i obozów w stylu puszczańskim. Akademia nawiązywała w swej działalności do istniejących nie tylko w Polsce szkół przeżycia. Była protoplastą tego typu działań w Polsce. Na początku lat dziewięćdziesiątych odeszła ze struktur ZHP. Jako stowarzyszenie kontynuuje swoją działalność, przyjmując na swoją siedzibę miasto Kłodzko.

AKCJA „CHLEB” – prowadzona przez harcerzy 7 szczepów, w latach 1976-1981, zbiórka suchego chleba. Uzyskane pieniądze przeznaczano na zakup sprzętu, wycieczki i imprezy kulturalne. W 1978 zebrano 25 ton. Najlepsze rezultaty uzyskiwał XI Szczep. W latach 1977-1981 pod tym kryptonimem (także i innym, realizowanym wspólnie z ZMW – „Każdy kłos na wagę złota”) podejmowano zadania związane z pomocą w niektórych pracach żniwnych oraz organizacją zajęć dla dzieci wiejskich w okresie prac polowych (zielone przedszkola). W akcji wyróżniał się ośrodek Cisek.

AZYMUT – HUTA KATOWICE – w 1977 trasa Centralnego Rajdu pod tą nazwą prowadziła przez Kędzierzyn-Koźle. Komenda Hufca zorganizowała dwie bazy namiotowe – przy SP 16 w Sławięcicach i SP 4 w Kłodnicy, których gospodarzami byli harcerze starsi ze szczepów: XVIII i XIX. Opiekę nad bazami ze strony hufca sprawował Ryszard Kotrys. Bazy były czynne przez 50 dni wakacji, a przeszło przez nie 27 obozów wędrownych z całej Polski, m.in. z Gdańska, Elbląga, Kołobrzegu, Suwałk, Kętrzyna, Zielonej Góry, Bydgoszczy, Poznania, Ostrowca Świętokrzyskiego.
Udział w rajdzie drużyn hufca – patrz: Rajdy.

BAŁKANY – akcja letniego wypoczynku prowadzona przez ZW ZSMP w Gdańsku za pośrednictwem Biura Turystycznego Juventur (1975-1981). Bazę noclegową stanowiły namioty m.in. w Budapeszcie, Sinai (Rumunia) i Kavarnie (Bułgaria), gdzie uczestnicy przebywali po kilka dni. W ramach akcji instruktorzy i harcerze XVIII Szczepu zorganizowali 4 obozy wędrowne, którymi kierowali opiekunowie szczepu – Cecylia Skowron i Stanisław Śmigielski oraz nauczyciele I LO im. Henryka Sienkiewicza.

BAZY OBOZOWE:

 • Januszkowice – baza oparta o zaplecze KS „Górnik” (szatnia, toalety, kuchnia) udostępniana KH na obozy krótkoterminowe (lata 1973-75) przez dyrektora PKiPG Waldemara Dereja. Baza była także miejscem zlotów zastępów NAL. Ilość miejsc – 50.
 • Koza – baza biwakowa zlokalizowana w budynku byłej szkoły – 2 pomieszczenia sypialne (30 miejsc), kuchnia i stołówka zimowa. Na zewnątrz pole namiotowe dla 50 osób, zadaszona stołówka letnia i ubikacja. Baza służyła jako miejsca biwaków, a w 1982 r. obozu krótkoterminowego. Bazę zorganizował Bronisław Piróg.
 • Lądek Zdrój – dwupoziomowa polana ograniczona z dwóch stron lasem oraz Białą Lądecką i łąkami. W górnej części znajdowały się namioty uczestników i kadry, plac apelowy oraz latryny, w dolnej – zaplecze gospodarcze: magazyny, składana kuchnia, stołówka. Elektryczność i wodę pobierano z położonych za rzeką magazynów dyrekcji Okręgu FWP. Część sprzętu dowożono na obóz corocznie, część magazynowano w domu Bogdana Wajdzika w Stójkowie. Ilość miejsc – 150. Baza wykorzystywana była w latach 1972-73 i 1976-77.
 • Międzygórze – łąka nad rzeką Wilczką na granicy Międzygórza i Wilkanowa. Stałe elementy: kuchnia (na okres zimowy magazyn stołów, ławek, stelaży), stołówka, przenośne latryny, wewnętrzna linia elektryczna z tablicą rozdzielczą, instalacja wodna do 2 namiotów sanitarnych i kuchni. Ilość miejsc – 150. Sprzęt przechowywano w leśniczówce Jana Fusińskiego oraz u Marii Drost w Jaworku. Obozy w bazie organizowano w latach 1978-87.
 • Terebowiec
 • Orzechowo
 • Rudno k. Wolsztyna – leśna baza namiotowa nad jeziorem o tej samej nazwie. Kuchnia i sanitariaty – polowo-namiotowe, własne ujęcie wody – głębinowe, rozkładana linia elektryczna. Liczba miejsc – 120. Baza wykorzystywana w latach 1993-2008. Pozostaje wciąż w dyspozycji hufca.
 • Pobierowo
 • Mrzeżyno
 • Zaborówiec

BIURO MŁODZIEŻOWYCH PATENTÓW ZHP – powołane w 1966 z inicjatywy kilku redakcji czasopism młodzieżowych i dziecięcych jako forma inspirowania zainteresowań dzieci i młodzieży nowatorstwem, wynalazczością i racjonalizacją. Dyplom – młodzieżowy patent nr 385 otrzymał w 1985 r. Ryszard Wiśniowski za „Zabezpieczenia przeciwpożarowe żelazka elektrycznego”, a w 1986 r. Ryszard Wiśniowski i Marek Dembowski za projekt „Stereometryczna wersja szachów” – patent 325.

BŁĘKITNA SZTAFETA – Ogólnopolskie Igrzyska Zimowe Młodzieży Szkolnej. W dn. 10-12 marca 1978 r. odbyły się na „Azotorze”, a Komenda Hufca była współorganizatorem zawodów. Za sprawne przeprowadzenie igrzysk, wypełnienie czasu wolnego uczestników igrzysk i przygotowanie upominków wyróżniona listem gratulacyjny Kuratora Oświaty i Wychowania.

CENTRALNA SKŁADNICA HARCERSKA – w 1975 r. powstała jej placówka w naszym mieście jako trzecia na Opolszczyźnie – po Opolu i Raciborzu (w tamtym czasie Racibórz należał do województwa opolskiego). Początkowo mieściła się w nie istniejącym już obiekcie przy dworcu PKP w Kędzierzynie (obecnie parking), a następnie w tzw. budynku kolejowym przy ul. Świerczewskiego. Na XXV-lecie Oddziału Katowickiego CSH hufiec został wyróżniony pamiątkowym medalem – 24.01.1984 r. w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie.

CHORĄGWIANY FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ – 3-dniowe przeglądy konkursowe solistów i zespołów zuchowych, harcerskich i starszoharcerskich, później również instruktorskich, połączone z konkursem na nową piosenkę. W latach 1971-89 organizowany był w Kędzierzynie-Koźlu. Jego współorganizatorami byli: ZDK „Chemik” i Komenda Hufca. Eliminacje hufcowe odbywały się w ZDK „Lech”, MDK i SDK „Chemik”. Największe sukcesy osiągnęli harcerze i zuchy z XI (kier. Małgorzata Gancarczyk) i XV (kier. Maria Kucz) Szczepu oraz harcerze starsi XX Szczepu (kier. Adam Wołkowski). Utwór instruktora Komendy Hufca Bogusława Adamka znalazł się na płycie z piosenkami bieszczadzkimi.

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE. 18.09.1977 r. w wojewódzkich dożynkach w Leśnicy (wyróżnionej Krzyżem Grunwaldzkim) wzięła udział 250-cio osobowa grupa harcerzy hufca. Asystę honorową sztandaru Chorągwi Opolskiej ZHP stanowiła Drużyna Sztandarowa z XXI Szczepu.

DRUŻYNA SZTANDAROWA – honorowy tytuł, jaki mogła uzyskać DH i DS, uczestnicząc w Ruchu Drużyn Sztandarowych – współzawodnictwie ogłoszonym w lipcu 1973. W latach 70-tych tytuły uzyskały DS z XXI Szczepu: 7 DS im. Jana Bobowskiego (druż. Józefa Chrustowska), 21 DS im. Stanisława Marusarza (druż. Piotr Zioło), 27 DS im. Sióstr Drzewickich (druż. Grażyna Dobrowolska), 60 DS im. Władysława Berycha (druż. Grażyna Drab) oraz 78 DH im. Heleny Marusarzówny z XXX Szczepu. Szczególne osiągnięcia uzyskała prowadzona przez Józefa Malajkę 16 DH im. Jana Jaworowskiego, otrzymując tytuł Drużyny Sztandarowej Hufca (1983-90), Chorągwi (1984-88) i ZHP (1986-87).

DYPLOMY HONOROWE WOJEWODY OPOLSKIEGO – przyznano 27.08.1977 Komendzie Hufca oraz Janowi Płowusze „za aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu artystycznego i społecznego”. Komenda Hufca organizowała wiele imprez kulturalnych, m.in.:
– konkursy recytatorskie o Nagrodę Koziołka (poezja Bolesława Leśmiana, Sergiusza Jesienina i in.),
– konkursy na grafikę (exlibris, życie obozowe i in.),
– konkursy fotograficzne,
– konkursy plastyczne,
– harcerskie spotkania z poezją i piosenką,
– konkursy folklorystyczne (wieniec żniwny, pisanki, Marzanny),
– spotkania z twórcami (poetą Tadeuszem Soroczyńskim, dziennikarzem Antonim Weigtem, naukowcami – prof. Dorotą Simonides, prof. Michałem Lisem i miejscowymi animatorami kultury).

HARCERSKA AKCJA LETNIA
(…)

HARCERSKA AKCJA ZIMOWA
(…)

HARCERSKA SŁUŻBA GRANICZNA – w 1981 powołano Inspektorat HSG na czele z Ireneuszem Lechem oraz Krąg Instruktorski „Granica” liczący ok. 20 osób. Drużyny HSG: 5 DH, 17 DH, 18 DH i 25 DH współpracowały ze strażnicą WOP w Konradowie. Inspektorat organizował corocznie Zimowe Manewry Drużyn HSG. W 1982 za zorganizowanie obozów wędrownych szlakiem strażnic WOP (Sudety) zajął I miejsce w kraju. Oprócz komendanta Inspektoratu w działalności tej wyróżnili się m.in. Urszula Imiołek-Lech, Danuta Oleaczek, Krystyna Siwakowska, Dariusz Michalewski. Zadania HSG realizowały również obozy stałe hufca w Międzygórzu, współpracując z miejscową placówką WOP. Harcerze zdobywali plakietkę „Przyjaciel WOP”.

HARCERZE WSPÓŁGOSPODARZAMI OSIEDLA – organizowany od 1973 konkurs Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i GK ZHP dla drużyn i szczepów działających w miejscu zamieszkania. Szczepy: XXIV, I i XXX kilkakrotnie zwyciężały w województwie i wyróżniły się na szczeblu centralnym. W 1976 przewodniczący Zarządu CZSBM Stanisław Kukuryka przesłał na ręce Prezydenta Miasta Waldemara Dereja list gratulacyjny z zawiadomieniem o przyznaniu szczepom środowiskowym środków na zakup sprzętu obozowego, turystycznego i sportowego.

„HARCERZ JEST PRZYJACIELEM PRZYRODY” – poradnik dla drużynowych wydany w 1986 przez Komendę Hufca MRPH w związku z Alertem Naczelnika „Zdrowa przyroda – zdrowy człowiek”. Autorem poradnika był Jan Płowucha.

HARCMISTRZ PL – honorowy stopień instruktorski ustanowiony uchwałą RN z 30.01.1965, przyznawany dożywotnio w Polskiej Republice Ludowej. Otrzymywali go instruktorzy, którzy co najmniej 10 lat pełnili służbę instruktorską w stopniu harcmistrza, złożyli Naczelnikowi raport ze służby i uzyskali pozytywną opinię Komisji Instruktorskiej. Stopień uległ likwidacji w 1990 r. Wyróżnieni nim zostali:

 • Joanna Bocheńska,
 • Eugeniusz Broczkowski,
 • Wanda Budek,
 • Zofia Bytnar,
 • Tadeusz Chmielewski,
 • Regina Czub,
 • Danuta Gołąbek,
 • Janusz Dybek,
 • Stanisław Lipiński,
 • Andrzej Lisek,
 • Józef Malajka,
 • Irena Malina-Pokrywka,
 • Halina Masłowska,
 • Anna Mróz,
 • Maria Nowaczyńska,
 • Bogusława Nowak,
 • Jerzy Pałys,
 • Narcyz Pieniążek,
 • Irena Piskórz,
 • Brygida Płowucha,
 • Zofia Szczyrska,
 • Maria Tarczyńska,
 • Anna Torbus,
 • Tadeusz Waligóra,
 • Antoni Wiśniowski,
 • Józef Wojtuś,
 • Wiesław Zimnawoda.

HARCÓWKA – miejsce spotkań drużyn harcerskich. Własne izby posiadały szczepy: I, II IV, VII, VIII, XI, XII, XV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX.
Obecnie takie posiada II Szczep Harcersko-Zuchowy przy PSP nr 19 (Piasty), 1 GGZ „Leśne Elfy”, 16 GDH im. Jana Jaworowskiego „Maryśka” i 17 pDSH „Świst” w PSP nr 1, III Szczep „Perfugium” w PSP6 i na stanicy Szkwał oraz 4 GZ „Brygada RR”, V DH „Impas”, 13 DHS „FATUM” i 8 DW „Enigma” w siedzibie hufca przy ul. Kozielskiej 2.

„HAWANA ‘78” – XI Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. W 9-cio osobowej delegacji organizacji młodzieżowych Opolszczyzny była Józefa Chrustowska, drużynowa 7 DS im. Jana Bobowskiego z XXI Szczepu, później komendantka hufca Opole-rejon.

INSTRUKTOR – SENIOR ZHP – tytuł wprowadzony w 1982 dla instruktorów, którzy ukończyli 55. rok życia a ich staż służby instruktorskiej nie jest krótszy niż 25 lat. Nie przyznawany od lat dziewiędziesiątych XX wieku. Tytuł otrzymali:

 • Tadeusz Chmielewski,
 • Józef Jaksiewicz,
 • Stanisław Lipiński,
 • Józef Wojtuś

INSTRUKTOR – członek ZHP po ukończeniu 16. roku życia, zdobyciu stopnia przewodnika i złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego. Instruktor zajmuje w organizacji pozycję centralną jako wychowawca, przywódca i organizator działalności grup dziecięcych i młodzieżowych. Pełna lista instruktorów hufca jest obecnie niemożliwa do ustalenia, zwłaszcza, że wielu z nich funkcje instruktorskie pełniło krótko. Poniżej krótkie informacje o instruktorach związanych z Hufcem przez dłuższy czas:

Nieaktywni już instruktorzy

 • Bieliński Leon. W latach 1963-67 – druż. DH, 1967-70 – z-ca komendanta Ośrodka Kędzierzyn, 1970-77 – kom. I Szczepu, przewodn. Komisji Rewizyjnej Hufca w latach 1975-80, członek rady Hufca i Komisji Historycznej. Organizator obozów i NAL.
 • Bokwa-Masłowska Halina. Służbę instruktorską podjęła w 1970 w Uciszkowie prowadząc DZ i DH, w latach 1971-72 – kom. Ośrodka Pawłowiczki, 1972-75 – instr. komendy hufca, 1975-76 kom. V Szczepu i DH, 1978-82 – z-ca kom. Hufca, komendant i kwatermistrz obozów harcerskich. Zmarła w 1992.
 • hm. Burak Aleksander
 • Bytnar Zofia. W latach 1951-53 – druż. NS w Katowicach, 1964-70 – druż. w XI Szczepie, od 1965 – kom. Szczepu. Komendant Ośrodka Kędzierzyn i Namiestnik Zuchowy w latach 1970-74. Kom. obozów harcerskich i zimowisk. Delegat na V Zjazd ZHP.
 • Chmielewski Tadeusz. W latach 1930-35 druż. DS przy Węźle Kolejowym w Rybniku, 1935-39 – druż. DS w Gimnazjum Klasycznym w Rybniku. Przewidziany przez GK ZHP do pracy harcerskiej wśród Polonii Amerykańskiej – planowany na 1940 wyjazd nie doszedł do skutku ze względu na wybuch wojny. W czasie okupacji członek Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i Armii Krajowej. W latach 1946-48 opiekun DS w Młodzieżowym Ośrodku Szkoleniowym w Sławięcicach, 1957-72 – kom. XXII Szczepu. Członek Komisji Historycznej Hufca. Odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi AK Krzyżem Kawalerskim OOP. Zmarł w 1990.
 • hm. Chołuj Andrzej.
 • Cielecki Antoni. W latach 1961-63 druż. NS w Opolu, 1963-70 druż. DH i DS XVIII Szczepie. Od 1970 w XXI Szczepie – opiekun klubów specjalnościowych: etnograficznego, matematycznego, MSR. Organizator obozów wędrownych i zimowisk.
 • phm. Ciąglewicz Ireneusz
 • Czaja Władysław. W latach 1956-57 kierownik Wydziału Szkolno-Harcerskiego ZW ZMP w Opolu. Po Zjeździe Łódzkim z-ca Komendanta Chorągwi Opolskiej i członek Rady Naczelnej. W Kędzierzynie-Koźlu od 1969 – dyr. ZDK „Chemik”, kier. Wydziału Kultury Urzędu Miasta, członek Powiatowej i Miejskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa. Zmarł w 1996.
 • Czub Regina. Służbę instruktorską podjęła w 1964. – druż. DZ i DH, 1974-80 – kom. XXVIII Szczepu, kom. obozów i zimowisk, organizator NAL w dzielnicy Cisowa.
 • hm. Dybek Janusz. Służbę instruktorską podjął w 1968. w Hufcu Nysa. W latach 1977-79 – kom. XVI Szczepu, 1979-82 – opiekun XXVI Szczepu. Z-ca i kom. Hufca, przew. Komisji Stopni Instruktorskich Hufca, członek Komendy Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej w Starościnie, kom. obozów i kursów instruktorskich, członek Rady Chorągwi, delegat na VIII Zjazd. Autor projektów graficznych m.in. Odznaki Chorągwianej, Zasłużony dla Chorągwi i Hufca.
 • Gołąbek Danuta. W latach 1966-72 i 1974-82 – druż. DH w Pokrzywnicy, od 1982 – kom. Ośrodka Reńska Wieś. Organizator obozów wędrownych i NAL.
 • Jaksiewicz Józef. Do ZHP wstąpił w 1923 pełniąc funkcję zastępowego w latach 1933-35 druż. DH w Sarnowej k. Rawicza, 1935-39 – druż. DH w Horochowie na Wołyniu. W 1935 odbył kurs instruktorów zuchowych w Górkach Wielkich pod kierunkiem Aleksandra Kamińskiego. Uczestniczył w Jubileuszowym III Zlocie Narodowym w Spale – 1935 i Jamboree – Międzynarodowym Zlocie Skautów w Vogelensang-Bloemendaal w Holandii – 1937. Po wojnie druż. DZ w Starym Koźlu, z-ca kom. Hufca i Namiestnik Zuchowy – 1957-61, członek Komisji Historycznej, kom. obozów. Zmarł w 1995.
 • Jankowska Bożena. W latach 1972-75 druż. DZ w XV Szczepie, 1975-77 kom. XIX Szczepu, 1977-81 druż. DZ w X Szczepie, 1981-87 druż. DZ w XIV Szczepie i od 1987 jego komendant. Pełniła funkcje kierownicze w NAL.
 • Karkosz Władysław. Do ZHP wstąpił w 1929 w Lublińcu. Od 1932 w ZHP w Niemczech, członek DH w Gimnazjum Polskim w Bytomiu, którą kierował Józef Kwietniewski – Naczelnik ZHP w N. W latach 1946-49 i po Zjeździe Łódzkim – druż. DH w Cisku. Współpracownik Władka Planetorza.
 • phm. Kaliszewska Małgorzata
 • hm. Krokosz Stanisława. W latach 1971-75 druż. DH w VI Szczepie, 1975-77 druż. DH w Grudyni Wielkiej, 1977-87 kom. Ośrodka i Hufca Pawłowiczki, 1987-88 kom. Hufca Kędzierzyn-Koźle. Kom. obozów i zimowisk.
 • phm. Krzyśka Grzegorz
 • phm. Kosakowski Grzegorz
 • hm. Kosakowska Jolanta
 • Kucz Maria. Do ZHP wstąpiła w 1967, do 1973 przyb. i druż. w Czarnym Dunajcu. Od 1973 druż. DH w XV Szczepie i kier. zespołów wokalnych „Miniaturki” (zuch.) i „Solkropki” (harc.), które osiągnęły znaczne sukcesy na festiwalach piosenki – hufcowych i chorągwianych. Autorka wielu piosenek dla dzieci.
 • Lachowicz Jadwiga. W latach 1947-51 drużynowa DZ w VI Szczepie a od 1978 z-ca kom. Szczepu. Jej drużyna otrzymała tytuł Mistrzowskiej Drużyny Zuchowej. Instruktorką była też jej córka Joanna.
 • hm. Lipiński Stanisław. Do ZHP wstąpił w 1930. W latach 1935-36 druż. DS w Gimnazjum im. Jana Sobieskiego w Krakowie. W czasie okupacji żołnierz AK. Po wyzwoleniu członek Kręgu Instruktorskiego w Krakowie, 1956-57 druż. DZ w Kłodnicy, 1959-72 druż. DZ w Miejscu Kłodnickim, 1973-79 druż. DZ w Cisowej. Pełnił funkcję kom. Hufca Koźle (I-X 1957) kom. Ośrodka Blachownia (1961-65) i Sławięcice (1970-76), przew. Komisji Historycznej Hufca. Odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności. Zmarł w 1993.
 • pwd. Łowczyński Robert.
 • hm. Malajka Józef. W latach 1961-65 druż. DH w IV Szczepie, 1965-69 druż. DH w VII Szczepie i jego kom. – 1979-94, druż, 16 DH im. Jana Jaworowskiego odznaczonej Krzyżem Zasługi dla ZHP, kom. Ośrodka Kędzierzyn -1969-73. Członek Rady hufca, Rady Chorągwi i Rady Naczelnej, przew. Komisji Rewizyjnej Hufca, kom. obozów Ośrodka i Hufca, organizator i kom. obozów wędrownych Szczepu.
 • Malina-Pokrywka Irena. Służbę instruktorską rozpoczęła jako drużynowa w 1965 w Kłodnicy a od 1967 w VI Szczepie, którego w latach 1967-83 była również kom., 1972-75 kom. Ośrodka Koźle., kom. kolonii zuchowych Hufca.
 • phm. Miłek Rafał
 • Mróz Anna. W latach 1949-52 drużynowa DH w Głuchołazach. Od 1969 – opiekun XXI Szczepu. Organizator imprez turystycz-nych, obozów i zimowisk. Wielokrotnie kierowała drużyną w rajdach chorągwianych i centralnych zdobywając liczne nagrody. Członek Rady i Komendy Hufca, Rady Naczelnej.
 • Mróz Stanisław. Drużynowy w Prudniku – 1958-62, 1965-68 szczepowy a w latach 1977-80 z-ca kom. XXI Szczepu ds. OHP. Organizator obozów i zimowisk, kierował licznymi akcjami społecznymi m.in. adaptację zrujnowanych „kazamatów” na harcówkę.
 • Nowaczyńska Maria. W latach 1963-66 drużynowa DZ w Poborszowie i 1966-70 w Chrzanowicach, drużynowa DH w Pawłowiczkach 1970-79, kom. Ośrodka Pawłowiczki 1974-76, szczepowa od 1979 i z-ca kom. Hufca Pawłowiczki.
 • phm. Opiłka Jan. W latach 1982-91 kom. XII Szczepu, organizator obóz wędrownych, członek kadry obozów stałych i zimowisk, szef służby fotograficznej Hufca, zdobywca nagród na konkursach fotograficznych.
 • hm. Pałys Jerzy. Kom. Rejonu Drużyn „Pogorzelec” – 1970-72 i XXIV Szczepu – 1972-82. W latach 1974-77 kier. Referatu Harc., 1977-84 – z-ca kom. Hufca. Szczególny wkład wniósł w rozwój harcerstwa w osiedlach spółdzielczych. Org. i kom. obozów stałych Hufca i Szczepu oraz obozów wędrownych.
 • hm. Pieniążek Narcyz. W latach 1960-67 druż. DH w Steblowie, 1967-71 w Polskiej Cerekwi, 1972-76 w Roszowicach. Od 1976 druż. DH i kom. Szczepu w Łanach. Org. i kom. obozów wędrownych Szczepu i Hufca.
 • phm. Piróg Bronisław. W latach 1974-76 drużynowy DS i 1976-79 kom. XXVI Szczepu, 1979-80 kier. Kręgu Instr. w XXIV Szczepie, 1980-82 kier. Referatu Starszoharcerskiego i Referatu Sportu i Turystyki, od 1982 kom. Ośrodka Polska Cerekiew. Inicjator wielu przedsięwzięć Hufca – rajdów, zawodów, imprez kulturalnych. Org. bazy NAL w Kozie, kom. obozów stałych i wędrownych, stanic wakacyjnych i kolonii zuchowej.
 • Piskórz Irena. W latach 1962-77 druż. DH w Lenartowicach, 1970-87 kom. XIV Szczepu. Kom. placówek NAL i HAZ.
 • pwd. Polinowska Katarzyna
 • hm. Płowucha Brygida. W latach 1964-84 kwatermistrz Hufca, 1966-69 Namiestnik Zuchowy, 1975-84 z-ca kom. Hufca. Org. i kwatermistrz placówek HAL i HAZ.
 • hm. Płowucha Jan. Do ZHP wstąpił w 1957. Druż. DH w Ostrożnicy w latach 1961-62 i 1964-65 w XI Szczepie. Z-ca i kom. Hufca, kom. IX Szczepu „Nieprzetartego Szlaku” – 1986-91, kier. referatów – Starszoharcerskiego oraz Kultury. Delegat na 3 Zjazdy ZHP. Org. NAL i HAZ, kom. obozów stałych i wędrownych, w tym 7 obozów „Nieprzetartego Szlaku”. Autor artykułów w prasie harcerskiej. Członek Rady Chorągwi kilku kadencji, prezydium Rady Chorągwi i Komendy Chorągwi.
 • phm. Rzytki Mirosław
 • hm. Skorupa Stanisław. W latach 1945-48 druż. DH w Strumieniu, 1948-49 druż. DS w Lic. Pedag. w Cieszynie, 1949-54 instruktor OH w Polskiej Cerekwi, od 1970 kom. XV Szczepu, 1980-91 przew. Komisji Rewizyjnej Hufca, delegat na konferencje chorągwiane.
 • pwd. Skoberla Aneta
 • phm. Skoberla Joanna
 • phm. Stanek Przemysław
 • Szczyrska Zofia. W latach 1962-66 druż. DH w Grudyni Wielkiej, kom. Hufca 1966-72, kom. VI Szczepu, przew. Komisji Instruktorskiej Hufca. Delegat na 2 Zjazdy ZHP, członek Rady i Komendy Chorągwi.
 • hm. Śmigielski Stanisław. W latach 1978-85 opiekun XVIII Szczepu, członek Komisji Stopni Instruktorskich oraz Referatu Kultury i Propagandy. Org. i kom. obozów wędrownych, w tym również zagranicznych, oraz obozów w NRD.
 • Tarczyńska Maria. Służbę instruktorską podjęła w 1962 i do 1968 pracowała w Hufcu Głubczyce. Od 1968 druż. DH a w latach 1970-86 kom. IX Szczepu „Nieprzetartego Szlaku”.
 • Waligóra Tadeusz. Służbę instruktorską podjął w 1965 jako druż. w IV Szczepie, którym następnie kierował od 1966. Kierownik Referatu Sportu i Turystyki – 1970-72. Kom. obozów stałych Hufca.
 • Wilczek Gotfryd. Służbę instruktorską podjął w 1959. Przez rok druż. DH we Wroninie, 1962-63 druż. DH w Roszowicach, 1963-68 druż. DH w Polskiej Cerekwi i kom. Szczepu, druż. DH w Mechnicy – 1970-77. Członek Komendy Hufca.
 • hm. Wiśniowski Antoni. W latach 1965-69 druż. DS, 1967-71 kom. Ośrodka Koźle, 1972-80 kier. Referatu Sportu i Turystyki, 1973-75 z-ca kom. Hufca. W 1980 zorganizował i kierował Harcerskim Klubem Rekreacji i Wypoczynku „Vestigium”. Były członek Komisji Instruktorskiej Hufca. Kom. obozów Hufca, obozów operacji „Bieszczady-40”, obozów wędrownych, obozów w NRD. Delegat na VIII Zjazd ZHP, kilkakrotnie delegat na konferencje chorągwiane. Org. zawodów sportowych i imprez turystycznych.
 • hm. Wojtuś Józef. W latach 1952-55 druż. OH w Maciowakrzu, 1960-68 – druż. DH w Przewozie. Od 1968 kom. Ośrodka a w latach 1975-82 Hufca, Cisek. Org. NAL, członek Rady Hufca, delegat na VII Zjazd ZHP.
 • pwd. Zagajewski Adam

Aktywni instruktorzy

 • hm. Gąsior Grzegorz.
 • phm. Kosakowski Dariusz. Od wielu lat związany z 16 GDH im. Jana Jaworowskiego „Maryśka”.
 • hm. Kozioł Iwona.
 • hm. Ośko Artur.
 • hm. Pajor Józef. Do ZHP wstąpił w 1964. W latach 1971-74 pełnił funkcje instruktorskie w Chorągwi Olsztyńskiej. Był druż. DH w Polskiej Cerekwi, od 1986 druż. DH w II Szczepie a od następnego roku kom. tego Szczepu. Od 1993 do 2008 roku członek i z-ca. przew. Komisji Rewizyjnej Hufca. Organizator i kom. obozów szczepu oraz NAL i Białej Zimy.
 • hm. Pojasek-Ośko Elżbieta.
 • phm. Żydek Filip.

„JEDEN ZE 100 TYSIĘCY” – plebiscyt organizowany przez redakcję „Motywów” i GK ZHP. 5 marca 1985 jury plebiscytu spośród 108 zgłoszonych sylwetek wybitnych instruktorów wybrało 10 laureatów, a wśród nich Józefa Malajkę. Wręczenie dyplomów odbyło się w przeddzień VIII Zjazdu ZHP. W 1986 zgłoszono do plebiscytu kandydaturę Antoniego Wiśniowskiego.

KADRA KSZTAŁCĄCA – dwustopniowa odznaka wprowadzona przez GK ZHP w 1976 (istniała do 1982), stanowiła uprawnienie i wyróżnienie dla osób, które posiadały kwalifikacje do prowadzenia działalności szkoleniowej. Złotą odznakę otrzymał Jan Płowucha a srebrne – Janusz Dybek, Anna Mróz, Jerzy Pałys, Bronisław Piróg, Jan Płowucha i Antoni Wiśniowski.

KLUBY MIŁOŚNIKÓW MIASTA – w 1979 w 8 szczepach HSPS utworzono Kluby Miłośników Miasta, których kierownicy wchodzili w skład Komisji Młodzieżowej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Kędzierzynie-Koźlu. W szkoleniowych spotkaniach aktywu klubów wzięli udział m.in. prof. dr Dorota Simonides – kier. Katedry Folklorystyki WSP w Opolu, mgr Janina Otrębowicz – historyk, mgr Tadeusz Soroczyński – poeta, sekretarz Opolskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego, mgr Antoni Weigt – dziennikarz. Członkowie klubów pogłębiali wiedzę o regionie, uczestniczyli w konkursach wiedzy, fotograficznych i plastycznych.

KLUBY SPECJALNOŚCIOWE – forma organizowania się w grupy harcerzy zainteresowanych określoną formą działalności. W hufcu istniały m.in. kluby: turystyczne, obronne, służby zdrowia, pożarnicze, folklorystyczne. Niektóre odniosły sukcesy krajowe.
Harcerski Klub Kartingowy działający w XXIII Szczepie, kierowany przez Mariana Morusa i Pawła Sojkę. Był organizatorem i współorganizatorem zawodów na kozielskim torze kartingowym: Mistrzostwa Polski w kategorii szkolnej i popularnej (1976), Międzynarodowe Zawody „O błękitną wstęgę Odry” (1978), Mistrzostwa Polski w kategorii popularnej (1970), eliminacje strefowe Mistrzostw Polski w kategorii szkolnej i popularnej. Największe sukcesy osiągnęli członkowie klubu w 1976r.: I m. drużynowe w kat. szkolnej (1-Wilhelm Sojka, 4-Waldemar Jasieluk, 7-Rajmund Kostka) i II m. Drużynowe w kategorii popularnej (4-Jan Guzik, 7-Wilhelm Sojka, 13-Henryk Ocipiński).
Klub zdobył też puchary: Ministra Oświaty i Wychowania, Telewizyjnego Studia-2, Trybuny Opolskiej.
Harc. Klub Rekreacji i Wypoczynku „Vestigium” działający od 1976 w XXX Szczepie kierowany przez Danutę Sitnik, pod opieką Antoniego Wiśniowskiego. Klub prowadził sekcje: badmintona, biegów na orientację i turystyczną. Sekcja organizowała cykl turniejów o Puchar Ancika (zawody makro-regionalne a od 1991 Grand Prix Kędzierzyna-Koźla). Członkowie sekcji badmintona, która w 1982 zdobyła awans do II ligi państwowej, odnieśli szereg sukcesów: członkiem klubu był Marek Bujak – reprezentant kraju a obecnie Niemiec, Dorota Ziętkowska – 3-krotna srebrna medalistka SM w 1980 (gra pojedyncza, podwójna i mieszana), brązowa medalistka Międzynarodowego Turnieju Badmintona Młodzieży U-16 w Głubczycach, Marzena Kruk – srebrna medalistka SM w grze podwójnej, Marek Bańczyk – srebrny medalista SM w grze mieszanej, Danuta Bieszczad – brązowa medalistka Międzynarodowego Turnieju Badmintona U-16, Beata Kruk – brązowa medalistka SM (1981), Arkadiusz Węgier – złoty medalista SM (1982). Złote i srebrne Klasy Sportowe posiadali ponadto inni zawodnicy – Iwona i Marzena Iwat, Ewa Pazurek, Anna Sikora, Ewa Kopiczko, Piotr Szpaczek.
W ramach działalności sekcji biegów na orientację Ryszard Wiśniowski zdobył złoty medal na Międzynarodowych Zawodach na Orientację w Neu Bochow (1980), zaś Aleksandra Dańczak i Tomasz Zioło zajęli II miejsce w Centralnej Spartakiadzie Harcerskiej (1981). Zdobywcami nagród w zawodach na orientację byli również: Alicja Król, Marzena Zydlewicz, Joanna Lachowicz i Jan Głuszek.
Sekcja turystyczna była organizatorem obozów wędrownych i uczestnikiem rajdów chorągwianych, w których osiągnęła wiele sukcesów.
Harcerski Klub Turystyczny „Trawers” przy Komendzie Hufca skupiał instruktorów zdobywających doświadczenia w organizacji imprez turystycznych. Organizował rajdy dla zuchów, harcerzy i instruktorów.
Harcerski Klub Turystyczny „Włóczykij” działający w XXI Szczepie pod opieką Anny Mróz. Uczestniczył w rajdach centralnych i chorągwianych, w których wielokrotnie zwyciężał (patrz-rajdy). Klub był organizatorem obozów wędrownych i imprez turystycznych.
Współcześnie kluby specjalnościowe najaktywniej działają w zakresie specjalności ratowniczej. Kilka lat temu harcerzy starszych skupiał „Eskulap” (szef klubu pwd. Borys Bartczak), a wędrowników Leśna Alpinistyczna Grupa Ratownicza „LAGR” działająca przy Hufcu Kędzierzyn-Koźle (szef klubu pwd. Łukasz Wyrozumski, następnie Szymon Długosz). Od 2015 działa Harcerski Klub Ratowniczy „Finezja” (szefowa klubu Dagmara Koziarska).

KOMENDA CHORĄGWI – członkami KCh byli – hm. Zofia Szczyrska, hm. Jan Płowucha, hm. Elżbieta Pojasek-Ośko (z-ca), hm. Artur Ośko (z-ca kom., kom.) a pracownikami: Danuta Piróg – kier. Wydziału Zuchowego, Piotr Matyjaszczyk – kier. Wydziały Harcerskiego, Adam Kwinta – kier. Wydziału Zuchowego, hm. Andrzej Chołuj,

KOMENDA HUFCA – władza hufca wybierana na Zjeździe Hufca, kieruje bieżąca działalnością hufca. W skład KH wchodzili:

 • 1950 – hm. Stanisław Lipiński – kom. (do X), Halina Pocheć – kom. (po X), Mikołaj Tkacz, Jadwiga Nowakowska, Maria Kopczyńska, Janina Bezdzietna, Zygmunt Ziętek.
 • 1957 – hm. Stanisław Lipiński – kom. (I-X), Zdzisław Szawłowski – kom. (od X), Józef Jaksiewicz – z-ca, Genowefa Konik, Jacek Smoczkiewicz, Lech Nowakowski, Maria Nowakowska, Janusz Leśniewski, Stanisław Nowak.
 • 1961 – hm. Jerzy Malec – kom., Henryk Musioł – z-ca, Stanisław Lipiński, Józef Nowak, Alicja Szik.
 • 1964 – hm. Jerzy Malec – kom., Henryk Musioł – z-ca, Stanisław Lipiński, Jan Płowucha.
 • 1966 – hm. Zofia Szczyrska – kom., Jan Płowucha – z-ca, Józef Nowak, Stanisław Lipiński, Alicja Szik.
 • 1969 – hm. Zofia Szczyrska – kom., Jan Płowucha – z-ca, Marian Dąbrowa, Marian Marek, Józef Nowak, Elżbieta Stańczyk, Antoni Wiśniowski.
 • 1973 – hm. Halina Masłowska – kom., Jan Płowucha i Antoni Wiśniowski – z-cy, Wiesława Kurcz, Stanisław Lipiński, Anna Mróz, Józef Nowak, Zofia Szczyrska.
 • 1975 – hm. Jan Płowucha – kom., Wiesław Czaja i Brygida Płowucha – z-cy, Wiesława Kurcz, Monika Kunina, Anna Mróz, Zofia Szczyrska, Antoni Wiśniowski.
 • 1980 – hm. Jan Płowucha – kom., Jerzy Pałys, Halina Masłowska i Brygida Płowucha – z-cy, Zofia Opiłka, Bronisław Piróg, Anto-ni Wiśniowski (od 1981 w miejsce Z. Opiłki – Adam Kwinta).
 • 1982 – hm. Jan Płowucha – kom., Jerzy Pałys i Brygida Płowucha – z-cy, Bronisław Piróg, Weronika Stankiewicz, Marek Maćkowiak, Andrzej Dyląg (od 1983 w jego miejsce – Janusz Dybek).
 • 1984 – hm. Janusz Dybek – kom., Danuta Maćkowiak – z-ca, Jan Płowucha, Bogusław Adamek (od 1985 – Bronisław Piróg) Sebastian Ogerman, Bogusława Nowak, Tadeusz Wiśniewski.
 • 1986 – hm. Stanisława Krokosz – kom., Danuta Maćkowiak i Jan Płowucha – z-cy, Stanisław Śmigielski, Józef Malajka, Tadeusz Wiśniewski, Artur Wilczyński.
 • 1988 – hm. Stanisława Krokosz – kom., Krystyna Dereń-Stelmach, Gerard Hellebrand, Ireneusz Lech, Józef Malajka, Stanisław Śmigielski, Mirosław Rzytki.
 • 1990 – phm. Irena Piela – kom., pwd. Filip Żydek, pwd. Grzegorz Krzyśka, phm. Józef Pajor, hm. Krystyna Dereń-Stelmach, pwd. Andrzej Chołuj.
 • 1991 – phm. Norbert Lerch – kom., pwd. Filip Żydek i pwd. Andrzej Chołuj -z-cy, pwd. Joanna Prorok, pwd. Grzegorz Krzyśka, hm. Krystyna Dereń-Stelmach.
 • 1992 – phm. Filip Żydek – kom., phm. Andrzej Chołuj i phm. Artur Ośko – z-cy, phm. Joanna Prorok, pwd. Rafał Miłek, pwd. Dariusz Bonawenturski.
 • 1993 – phm. Artur Ośko – kom., phm. Andrzej Chołuj – z-ca, pwd. Małgorzata Kaliszewska, pwd. Aleksander Burak, pwd. Mirosław Magiera.
 • 1994 – phm. Filip Żydek – kom., phm. Joanna Prorok – z-ca, pwd. Rafał Miłek, phm. Tomasz Prorok, pwd. Aleksander Burak, phm. Ireneusz Ciąglewicz.
 • 1995 – phm. Filip Żydek – kom., pwd. Joanna Prorok – z-ca, pwd. Rafał Miłek, pwd. Grzegorz Kosakowski, hm. Andrzej Chołuj, pwd. Grzegorz Pamuła.
 • 1997 – phm. Filip Żydek – kom., phm. Grzegorz Kosakowski – z-ca (do II’98), phm. Rafał Miłek – z-ca (od I 1998), phm. Grzegorz Gąsior – z-ca (od II 1998), phm. Dariusz Kosakowski, pwd. Aneta Skoberla.
 • 1999 – hm. Aleksander Burak – kom.,
 • 2001 – phm. Grzegorz Kosakowski – kom.,
 • 2007 – phm. Dawid Zawada – kom.,
 • 2009 – hm. Elżbieta Pojasek-Ośko – kom., phm. Małgorzata Kita – z-ca, pwd. Łukasz Wyrozumski – skarbnik (do VI 2010), Mateusz Gierek – skarbnik (od VI 2010), hm. Artur Ośko, phm. Dawid Zawada, hm. Józef Pajor
 • 2011 – hm. Elżbieta Pojasek-Ośko – kom., phm. Joanna Polewska – z-ca (do XII 2012), pwd. Monika Kaduk – skarbnik, pwd. Elżbieta Zwierz (do XII 2012), phm. Ewa Zawada (do VI 2012)
 • 2013 – phm. Joanna Polewska – kom., pwd. Patryk Wewior – skarbnik, pwd. Magdalena Palarczyk – z-ca, pwd. Agnieszka Botulińska – z-ca, pwd. Agata Janicka (do XI 2014), pwd. Tadeusz Witczak
 • 2015 – pwd. Tadeusz Witczak – kom., hm. Elżbieta Pojasek-Ośko – skarbnik, pwd. Alicja Iwon – z-ca, pwd. Borys Bartczak – z-ca (do V 2016), hm. Artur Ośko – z-ca (od V 2016), pwd. Patryk Wewior

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH (dawniej KOMISJA INSTRUKTORSKA) – przew. Chorągwianej KI byli: Józef Kaletta (1981-89) i Jan Płowucha (1989-91). Przew. Hufcowej KI byli: Jacek Nowak (1981-86), Regina Kubacka (1986-88), Zofia Szczyrska (1988-91), Grzegorz Krzyśka, Urszula Balcerek, Ireneusz Ciąglewicz, Aleksander Burak, Iwona Kozioł (od 2010).

KOMISJA REWIZYJNA HUFCA – jest organem kontrolnym hufca. Przew. komisji byli: Eugenia Głuszek (1969-71), Teresa Stajszczyk (1971-73), Jan Kucharski (1973-75), Leon Bieliński (1975-80), Stanisław Skorupa (1980-91), Józef Malajka (od 1991), phm. Filip Żydek (od 1999). Obecnie od 2007 roku jest nim hm. Józef Pajor.

ZJAZD HUFCA (dawniej KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA HUFCA) – zjazd hufca podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla komendanta i komendy, wybiera komendanta hufca i członków komendy hufca, komisję rewizyjną, wybiera delegatów hufca na zjazd chorągwi, przyjmuje program rozwoju hufca. Zjazd Zwykły Hufca zwołuje komendant co cztery lata. Co dwa lata odbywa się Zjazd Sprawozdawczy oceniający prace komendy hufca od Zjazdu Zwykłego. W nadzwyczajnych okolicznościach i w konkretnym celu może być zwoływany Zjazd Nadzwyczajny Hufca. Zasady zwoływania zjazdów szczegółowo określa Statut ZHP.

KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA HUFCA – pokazowa. 03.11.1975 odbyła się I konferencja hufca w nowych granicach administracyjnych, która zainaugurowała kampanię sprawozdawczo-wyborczą w Chorągwi Opolskiej. W związku z takim jej charakterem uczestniczyło w niej całe kierownictwo Komendy Chorągwi oraz komendanci hufców miejskich. GK ZHP reprezentował Henryk Pytlik.

KONKURS FOTOGRAFII HARCERSKIEJ – organizowany przez Klub Filmowy „Harcfilm” działający przy Komendzie Chorągwi w Krakowie. W II edycji konkursu (1987) pod hasłem „75-lecie ZHP” I nagrodę za zestaw zdjęć „Władysław Planetorz” zdobył Jan Opiłka. Ten sam autor w III edycji pod hasłem „Obrzędowość harcerska” zdobył II nagrodę (I nie przyznano), a Komenda Hufca została wyróżniona za zestaw prac wysłanych na konkurs (autorzy-wychowankowie laureata).

KRONIKA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ – na apel Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu harcerze XVIII Szczepu opracowali w 1975 kronikę miejsc pamięci w Kędzierzynie-Koźlu. Sfotografowano wszystkie pomniki oraz opatrzono je metrykami zawierającymi informacje o autorze projektu, wykonawcy, dacie odsłonięcia i tradycyjnych uroczystościach związanych z obiektem.

KRZYŻ ZA ZASŁUGI DLA ZHP – 3-stopniowe odznaczenie nadawane w przeszłości przez Radę Państwa. Obecnie nadawany przez Przewodniczącego ZHP. W związku z działalnością w ZHP odznaczeniem wyróżnieni zostali:
– Złotym Krzyżem – Leon Bieliński, Zofia Bytnar, Tadeusz Chmielewski, Krystyna Chomentowska, Józef Jaksiewicz, Stanisław Lipiński, Anna Mróz, Jan Płowucha, Stanisław Skorupa, Zofia Szczyrska, Stanisław Śmigielski, Tadeusz Waligóra, Józef Wojtuś, Wiesław Zimnawoda;
– Srebrnym Krzyżem – Władysław Karkosz, Józef Malajka, Halina Masłowska, Jerzy Pałys, Brygida Płowucha, Antoni Wiśniowski; Elżbieta Pojasek-Ośko, Iwona Kozioł;
– Brązowym Krzyżem – Iwona Kozioł, Ryszarda Kupisińska, Józef Pajor, Bronisław Piróg, Jan Płowucha, Małgorzata Serafin-Gancarczyk.

KSIĘGA LUDZI ZASŁUŻONYCH DLA W. OPOLSKIEGO – do księgi wpisani zostali: Anna Mróz i Jan Płowucha.

KSIĘGA ZASŁUŻONYCH DLA KĘDZIERZYNA – KOŹLA – do księgi zostali wpisani: Józef Malajka, Anna Mróz, Stanisław Skorupa, Wilhelm Sojka i Stanisław Śmigielski. 24 kwietnia 1985 w 40-tą rocznicę przejęcia Koźla przez polską admini¬strację wpisem do Księgi, pamiątkowym dyplomem i przyznanym wówczas po raz pierwszy medalem „Zasłużony dla Kędzierzyna-Koźla” uhonorowano 40 mieszkańców miasta. Najstarszym wśród wyróżnionych był Tadeusz Chmielewski a najmłodszym Jan Płowucha – instruktorzy harcerscy.

KURSY INSTRUKTORSKIE – Komenda Hufca była organizatorem następujących kursów:
1975 – kurs org. turystyki – 30 ucz., kom. J. Płowucha
1976 – kurs drużyn. w Turawie – 102 ucz., kom. J. Płowucha
1978 – kurs drużyn. w Chorzowie – 44 ucz., kom. J. Płowucha
1979 – kurs drużyn. w Chorzowie – 96 ucz., kom. J. Dybek
1980 – kurs drużyn. w Chorzowie – 116 ucz., kom. J. Płowucha
1982 – kurs drużyn. w Pokrzywnej – 60 ucz., kom. J. Płowucha
1983 – kurs drużyn. w Starościnie – 50 ucz., kom. J. Płowucha
1990 – kurs drużyn. w Starościnie – 50 ucz., kom. G. Krzyśka
1992 – kurs drużyn. w Starościnie – 35 ucz., kom. J. Skoberla
Przygotowywany w 1981 kurs instruktorski w Chorzowie został odwołany w związku z ogłoszeniem wcześniej stanu wojennego.
W 1976 kadra hufca (J. Płowucha – kom. i N. Pieniążek – z-ca) przeprowadziła w Szkole Instruktorskiej w Chorzowie kurs kierowników referatów zuchowych i harcerskich Chorągwi Opolskiej.

LIGA DRUŻYN – kontynuacja rywalizacji drużyny sztandarowej hufca. Pierwsza edycja rozpoczęła się we wrześniu 1993 r. Zakończono jej prowadzenie w roku 2009. Celem akcji była aktywizacja drużyn harcerskich, integracja środowiska, stwarzanie motywacji do wzmacniania pionu zuchowego przez drużyny harcerskie i współzawodnictwo między drużynami dla ciągłego ich rozwoju. Współzawodnictwo podzielono na 4 etapy, z których ostatni kończy się na początku września. W roku 1993/94 w Lidze Drużyn zwyciężyła 16 DH im. J. Jaworowskiego przed 25 SDH „Factum” i 26 KŚDH „Marabut”, zaś w 1994/95 – 16 DH im. J. Jaworowskiego przed 57 DH „Amfidrom” i 36 DH „Argus”.

MANEWRY TECHNICZNO-OBRONNE – przedsięwzięcie z zakresu wychowania obronnego. W V MTO – „Manewrach Zwycięstwa” w 1975 uczestniczyły na szczeblu centralnym: DH z Roszowic (zawody na orientację), zespół z Harcerskiego Klubu Kartingowego (zawody motorowe) oraz w kadrze – J. Płowucha. W Chorągwianych MTO osiągnięcia zanotowali reprezentanci 16 DH im. J. Jaworowskiego: 1984 – 2 m. w wieloboju harcerek młodszych, 1986 – 3 m. w wieloboju harcerek młodszych i starszych i w 1978 – 1 m. w wieloboju sanitarnym harcerek młodszych i 2 m. w wieloboju sprawnościowym harcerzy.

MEDAL RODŁA – w czasie zlotu hufca w 15-tą rocznicę nadania imienia (9.05.1986) Władysław Planetorz został pośmiertnie wyróżniony tym odznaczeniem. Odebrali je bracia patrona – Julian i Kazimierz.

MIEJSKA RADA NARODOWA – radnymi MRN byli instruktorzy desygnowani przez Komendę Hufca: Bożena Jankowska, Halina Masłowska, Jerzy Pałys i Antoni Wiśniowski.

MIĘDZYNARODOWA AKCJA LETNIA – w ramach akcji Komenda Hufca prowadziła wymianę z pionierami okręgu Poczdam, zapewniała kadrę na kolonię harcerską ZA „Kędzierzyn” w Semlinie. XVIII, XXI i XXIII szczepy organizowały własne obozy zagraniczne. Harcerze hufca brali też udział w obozie chorągwianym w Biełgorodzie (w kadrze Józef Malajka) oraz w obozie MALTY w Chorzowie. (Komenda Huf-ca dostała dyplom GK ZHP za pomoc w przeprowadzeniu XXVIII Centralnego Międzynarodowego Obozu Pokoju i Przyjaźni w 1979, podobozem kozielskim kierowała Józefa Chrustowska-Małyszka).

MOSKWA 80 – Alicja Gruszka z XVIII szczepu uczestniczyła w wycieczce na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. Była to nagroda za pracę w harcerstwie.

MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO – w czasie zlotu z okazji 70-lecia ZHP w Niemczech (10-12.06.1983) otwarto w muzeum na Górze św. Anny dział harcerski. Wśród eksponatów – urna z ziemią pobraną na grobie Władysława Planetorza i jego fotografie. W czasie uroczystości Naczelnik ZHP w N. Józef Kachel otrzymał odznakę ”Zasłużony dla Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle” (patron hufca był na ślubie Naczelnika i jego bliskim współpracownikiem).

NACZELNIK ZHP – po raz pierwszy przebywał w Kędzierzynie-Koźlu 24.05.1979 Jerzy Wojciechowski odsłonił płytę nagrobkową na nowym miejscu spoczynku Patrona Hufca, odznaczył Sztandar Hufca Krzyżem za Zasługi dla ZHP, a sztandar ZUCH „Metalchem” – złotą odznaką „Ruchu Przyjaciół Harcerstwa”.

NAGRODA WOJEWÓDZKA – Wojewódzka Rada Narodowa za osiągnięcia w działalności zawodowej na rzecz rozwoju woj. opolskiego przyznała 22.07.1978 nagrodę zespołową II stopnia zespołowi instruktorów ZHP: Tadeusz Chrobak, Piotr Dankowski, Jan Płowucha, Wiesława Smolińska i Mirosława Smolnik.

„NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH” – plebiscyt na 10-ciu najlepszych zastępowych roku organizowany przez redakcję „Świata Młodych”. Laureatom przyznawano medale „Zastępowy na medal”, a członkom zastępu odznaki „Zastęp na medal”. Wśród wyróżnionych medalem znaleźli się: Elżbieta Karpińska (1976), Szymon Schab (1978), Piotr Brodaczewski (1979) i Ewa Kochalska (1980).

NIEOBOZOWA AKCJA LETNIA – oprócz obozów i zimowisk organizowane były w miejscu zamieszkania różne formy zajęć dla dzieci – spartakiady, wycieczki, turnieje gier i zabaw oraz akcje – m.in. „Baza”, „Po chleb”, „Harcerski Patrol Przeciwpożarowy”, „Olimpiada na wesoło”. W 1973 działało 128 zastępów NAL zrzeszających ponad 3 tyś. uczestników, a w rok później 130 zastępów i ponad 2800 uczestników. Wyróżnione zastępy brały udział w zlotach (m.in. Koźle, Januszkowice). Największa ilość zastępów NAL działała w ośrodkach Cisek i Bierawa.
Odpowiednikiem NAL była w okresie zimowym Biała Zima. W latach 90. w obu tych formach wyróżnił się II Szczep a organizatorem akcji był Józef Pajor – w NAL w latach 1989-96 uczestniczyło od 70 do 90 harcerzy i zuchów, a HAZ od 50 do 80.

ODZNACZENIE im. JANKA KRASICKIEGO – 3-stopniowe wyróżnienie w ruch młodzieżowym w latach 1973-81. Otrzymali je: w stopniu srebrnym – Leon Bieliński, Zofia Bytnar, Anna Mróz, Józef Pajor, Jan Płowucha, Antoni Wiśniowski, Józef Wojtuś; w stopniu brązowym – Stanisław Gawlik, Krzysztof Gwiżdż, Stanisław Mróz, Maria Nowaczyńska, Józef Pajor, Jerzy Pałys, Narcyz Pieniążek, Irena Piskórz, Brygida Płowucha, Stanisław Skorupa, Tadeusz Waligóra, Antoni Wiśniowski i Józef Wojtuś.

ODZNAKA CHORĄGWIANA – przyznawana jednostkom harcerskim i członkom Związku za działalność popularyzującą szeroko pojętą problematykę regionalną. Projekt graficzny odznaki opracował Janusz Dybek. W pierwszym roku odznaką wyróżniono: Janusza Dybka, Andrzeja Liska, Józefa Malajkę, Bronisława Piróga, Jana Płowuchę, Stanisława Skorupę, Stanisława Śmigielskiego, 16 DH im. J. Jaworowskiego i 95 DH „Powsinogi”. W latach następnych odznaką wyróżniono dziesiątki instruktorów i harcerzy.

ODZNAKA KADRY KSZTAŁCĄCEJ – trzystopniowa odznaka potwierdzająca uprawnienie kadry kształcącej w ZHP. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej (BOKK) potwierdzająca uprawnienia do prowadzenia form kształceniowych na poziomie hufca. Otrzymali ją:

 • hm. Joanna Czarnecka
 • hm. Grzegorz Gąsior (wygasła)
 • hm. Jolanta Kosakowska (wygasła)
 • hm. Iwona Kozioł (wygasła)
 • hm. Artur Ośko (wygasła)
 • hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
 • phm. Agnieszka Wala (wygasła)
 • phm. Ireneusz Ciąglewicz (wygasła)
 • phm. Monika Gąsior (wygasła)
 • phm. Dawid Zawada (wygasła)
 • phm. Ewa Zawada (wygasła)

Srebrna Odznaka Kadry Kształcącej (SOKK) potwierdzająca uprawnienia do prowadzenia form kształceniowych na poziomie chorągwi. Otrzymał ją:

 • hm. Artur Ośko. (wygasła)

ODZNAKA KOMENDANTA OBOZU – trzystopniowe uprawnienia instruktorskie (1977-82), którego posiadanie było warunkiem uzyskania zezwolenia na samodzielne prowadzenie harcerskiej placówki letniego lub zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Srebrną odznakę otrzymali; Janusz Dybek, Józef Malajka, Anna Mróz, Jerzy Pałys, Bronisław Piróg, Jan Płowucha i Antoni Wiśniowski. Plakietkę (1 stopień) otrzymali: Janusz Dybek, Magdalena Fuławka, Ryszard Kotrys, Marek Maćkowiak, Józef Malajka, Maria Marek, Halina Masłowska, Jerzy Pałys, Wanda Pilch, Bronisław Piróg, Irena Piskórz, Cecylia Skowron, Jolanta Szwiertnia, Stanisław Śmigielski, Tadeusz Waligóra, Róża Wierzbicka, Antoni Wiśniowski.

ODZNAKA OFENSYWY ZUCHOWEJ – w latach 1957-69 realizowany był, w 4 etapach, długofalowy program rozwoju ruchu zuchowego. Wśród wyróżnionych odznaką byli: Zofia Bytnar, Brygida Płowucha, Maria Tarczyńska.

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ – jedna z form upowszechniania wiedzy technicznej wśród młodzieży szkol-nej. Po raz pierwszy olimpiadę przeprowadzona w 1975 a w fi-nale centralnym znalazł się Zbigniew Kapela z XX szczepu. W 1976 pierwsze miejsce na szczeblu centralnym zajął R. Majcher z XVIII szczepu, w 1977 zwyciężył Marek Wojciechowski, a Henryk Małek zajął 6 miejsce (obaj z XX szczepu), w 1978 po-nownie zwyciężył Marek Wojciechowski a 7 miejsce zajął Krzysztof Matusiewicz z XVIII szczepu, w 1983 zwyciężył Ryszard Wiśniowski z XXX szczepu. W XX szczepie istniał klub specjalnościowy wiedzy technicznej kierowany przez Henryka Małka, który w 1978 do finału wojewódzkiego wprowadził 17 swoich członków.

OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ – odznaka indywidualna i zbiorowa ustanowiona w 1966 z inicjatywy ZHP przez radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, przyznawana wyróżniającym się w sprawowaniu opieki nad miejscami pamięci narodowej, otrzymali ją: Janusz Dybek, Tadeusz Chmielewski, Andrzej Lisek.

OPERACJA „BIESZCZADY – 40” – centralna akcja programowa ZHP realizowana od 1974. Jej celem była praca na rzecz regionu bieszczadzkiego oraz poprawa warunków do uprawiania turystyki. Komenda Hufca zapewniała kadrę dla turnusów stanicy Chorągwi Opolskiej w latach:
1979 – kom. Antoni Wiśniowski (80 uczestników)
1980 – kom. Antoni Wiśniowski (80 uczestników)
1981 – kom. Józef Kaletta (55 uczestników)
1982 – kom. Antoni Wiśniowski (60 uczestników)
Za 3-krotne zaliczenie operacji (wykonanie w czasie turnusu prac określonej wartości) Wojewoda Krośnieński wyróżnił odznaką „Zasłużony Bieszczadom”: Małgorzatę Adamiec, Krzysztofa Bartnikowskiego, Andrzeja Bartnikowskiego, Andrzeja Cebulę, Andrzeja Chołuja, Alfreda Głowanię, Jacka Gosławskiego, Alicję Gruszkę, Jagnę Gut, Krystynę Jarecką, Elżbietę Jędros, Józefa Kalletę, Zbigniewa Kalęgę, Alicję Król, Elżbietę Król, Grzegorza Krzyśkę, Kazimierza Kwietnia, Joannę Lachowicz, Ewę Makowską, Magdalenę Olbrycht, Artura Ośko, Jolantę Świertnię, Małgorzatę Świder, Marka Więcka, Antoniego Wiśniowskiego, Danutę Zając, Marek Zbroiński, Kazimierza Ziębę, Marzannę Zydlewicz, Filipa Żydek.

OPERACJA „1001 – FROMBORK” – centralna akcja programowa ZHP, realizowana w 1966-73, podjęta dla uczczenia 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W jej ramach harcerze pracowali na rzecz miasta i okolic. W 1970 zastępcą komendanta jesiennego turnusu budowlanych (wznoszenie szkoły podstawowej) był Jan Płowucha. W ranach obchodów harcerze starsi hufca wykonali pomoce naukowe dla szkoły podstawowej w Kopernikach k. Nysy.

OŚRODEK – jednostka organizacyjna ZHP utworzona jako ogniwo pośrednie pomiędzy hufcem a szczepem. Ośrodki gminne miały w latach 1975-82 status hufca. Istniały następujące ośrodki:
Bierawa, kom. – Józef Nowak, Zofia Opiłka, Krystyna Syska, Ryszarda Kupusińska, Barbara Stanek-Radłowska, Marek Piątek.
Cisek, kom. – Józef Wojtuś.
Kędzierzyn, kom. – Czesław Gruba, Józef Malajka, Zofia Bytnar.
Koźle, kom. – Maria Marek, Antoni Wiśniowski, Irena Malina.
Pawłowiczki, kom. – Halina Bokwa, Maria Plucińska, Maria Nowaczyńska, Stanisława Krokosz.
Polska Cerekiew, kom. – Narcyz Pieniążek, Mieczysław Wilk, Bronisław Piróg.
Reńska Wieś, kom. – Teresa Prenger, Józef Kalleta, Danuta Gołąbek.

PLANETORZ WŁADYSŁAW.
Zapraszamy na podstronę Bohater hufca.

POCZĄTKI HARCERSTWA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
(fragment pracy dr. Ryszarda Pacułta „35 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu” – Instytut Śląski w Opolu 1980)

Ważną rolę w życiu szkoły pełniły młodzieżowe organizacje ideowo-polityczne. W ciągu 35 analizowanych lat działało ich kilka. Spośród nich największą rolę odegrał Związek Harcerstwa Polskiego. Jego początki w szkole sięgają daty 20 sierpnia 1945 r., kiedy to została utworzona męska drużyna nosząca imię Zawiszy Czarnego. Drużyna Żeńska im. Emilii Plater powstała w listopadzie 1945 r. Była to pierwsza drużyna żeńska utworzona w powiecie kozielskim. Opiekunem drużyny męskiej od jej powstania aż do 1949 r. był Kazimierz Orkusz, a pracą drużyny żeńskiej kierowała Stanisława Czerwińska. Harcerze bardzo poważnie zaangażowali się w działalność społeczną zarówno w szkole, jak i na terenie powiatu. Wykonywali liczne prace związane z usuwaniem śladów wojny, uczestniczyli w zwalczaniu pożarów w okolicznych lasach i przygotowywali obchody rocznic narodowych. Dążąc do upowszechnienia harcerstwa wśród młodzieży szkół podstawowych organizowali drużyny harcerskie. Przykładowo: w roku szkolnym 1945/46 drużyny takie zorganizowano w szkołach podstawowych w Reńskiej Wsi, Większycach, Rogach, Twardawie i Koźlu. Chcąc popularyzować wśród uczniów morskie tradycje naszego narodu drużyna im. Zawiszy Czarnego założyła pierwszy klub wodny w Koźlu. Podstawę wyposażenia klubu stanowiły cztery łodzie będące własnością drużyny. Drużyna żeńska więcej uwagi koncentrowała na sprawach wewnątrzszkolnych. Zorganizowała ona świetlicę harcerską, służącą młodzieży gimnazjum i liceum. Poza tym harcerki opiekowały się ludźmi starymi oraz organizowały imprezy dla środowiska. Obydwie drużyny odbywały częste piesze wycieczki po powiecie oraz dalsze wycieczki do miejsc upamiętniajacych walkę wyzwoleńczą ludu polskiego na Śląsku Opolskim. W pracach drużyn harcerskich działających w pierwszych latach po wojnie wyróżnili się m. in. Bronisław Dąmbski, Mieczysław Czyż, Stanisław Hajdun, Jan Korbel, Ryszard Stoff i Marian Szabunio”.

„POGORIA” HARCERSTWU – akcja red. „Motywy” w sprawie przekazania „Pogorii” na jacht flagowy ZHP. Na ła-mach tygodnika publikowano telegramy i listy z całej Polski popierające akcję. W numerze z 2 listopada 1980 zamiesz¬czono 4 apele z hufca: Komendy Hufca, XVIII i XX szczepów i grupy 33 członków związku.

„PRZYJACIEL DZIECKA” – odznaka przyznawana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Wyróżnieni nią zostali: Antoni Cielecki, Halina Masłowska, Jerzy Pałys, Jan Płowucha, Stanisław Skorupa, Józef Wojtuś.

RAJDY.
Rajdy Hufca:
1978-83 – rajdy „Brzegami jeziora Nyskiego” /2-3 dniowe/
1985-95 – rajdy org. przez IX Szczep NS /1-dniowe/
1975-83 – rajdy „Tropem Złotego Liścia”, rejon Kopy Biskupiej
1981-93 – rajdy zimowe „Śladami Władka Planetorza”
1987-94 – wiosenne „Rajdy Wyzwolenia” /Kędzierzyn i okoli-ce/
1990-96 – „Rajd Wiosenny” /Jura Krakowsko-Częstochowska/
1991-94 – rajdy zuchowe „Śladami Kubusia Puchatka”
Komendantami rajdów byli najczęściej: Aleksander Burak, Marek Maćkowiak, Józef Malajka, Bronisław Piróg, Jan Płowucha, Joanna Skoberla, Antoni Wiśniowski.

Rajdy chorągwiane:
1970 – „Od Gorzowa do Paczkowa”, I m. na trasie XXI Szczepu
1972 – „Szlakiem dobrej roboty”, III m. XXI Szczepu
1973 – „Kopernikanie XX w.”, I m. XXI Szczepu, II m. Hufca
1974 – „Tropami XXX-lecia”, I m. XXI Szczepu i Hufca
1975 – „Szlakami Zwycięstwa”, I m. XXI Szczepu
1976 – „Harcerski Odzew…”, I m. XXI Szczepu, II m. Hufca
1977 – rajd zimowy, I m. XXI Szczepu, III m. XXX Szczepu
1977 – „Szlakami jutra”, I m. XXI Szczepu, I m. Hufca
1978-80 – ”Powstańczym szlakiem”, I m. XXI Szczepu (wśród komendantów: J. Dybek, B. Piróg, A. Wiśniowski)
1985 – „Paczków ‘85”, I m. VII Szczepu
1986 – „Paczków ‘86”, II m. VII Szczepu
1987 – „Paczków ‘87”, I m. VII Szczepu
1988 – „Paczków ‘88”, II m. VII Szczepu

Rajdy centralne:
1970 – „Szlakiem Lenina”, III m. XXI Szczepu
1973 – „Rajd kopernikański”, II m. XXI Szczepu
1976 – „Szlakami jutra” – udział XXI Szczepu
1977 – „Azymut Huta Katowice” – udział XXI i XXX Szczepu
1978 – „Gruwald” – puchar Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie dla XXI Szczepu
1979 –„Harcerska Służba Wiśle” – udział XXI Szczepu
1981 – rajd i zlot „Szlakiem Powstań Śląskich” – puchar dla „Najaktywniejszego Hufca Zlotu”

REFERATY PROGRAM. KOMENDY HUFCA – kierownicy
Referat harcerski – Maria Marek, Jerzy Pałys, Zofia Opiłka, Adam Kwinta, Marek Maćkowiak, Marek Łyskaniuk, Bogu-sława Nowak, Józef Malajka, Grzegorz Krzyśka, Artur Ośko, Aleksander Burak, Tomasz Prorok, Grzegorz Kosakowski.
Referat Kultury – Jerzy Pałys, Ryszard Kotrys, Jan Płowucha.
Referat Sportu i Turystyki – Tadeusz Waligóra, Antoni Wiśniowski, Zbigniew Paribek, Bronisław Piróg.
Referat Starszoharcerski – Jan Płowucha, Bronisław Piróg, Adam Kwinta, Sebastian Ogerman, Artur Wilczyński, Mirosław Magiera.
Referat Zuchowy – Józef Jaksiewicz, Brygida Płowucha, Zofia Bytnar, Krzysztof Bomba, Wiesława Kurcz, Danuta Maćkowiak, Weronika Stankiewicz, Magdalena Jacek, Joanna Prorok, Małgorzata Kaliszewska, Aneta Skoberla.

RETMAN – instruktor kierujący w hufcu sprawami wychowania wodnego. Funkcję tę pełnili: Eugeniusz Kubik i Janusz Jurczyga z XX szczepu.

RUCH PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA – forma społecznego zaangażowania przedstawicieli organizacji, instytucji i zakła-dów pracy skupionych w Powiatowej (Miejskiej) Radzie Przyjaciół Harcerstwa. Przewodniczącymi P/M RPH byli: Eugeniusz Broczkowski, Franciszek Siwiec, Alina Jagiella, Piotr Nippe. Szczególnej pomocy udzielała P/M RPH w zakresie przygotowań do HAL i HAZ – środki transportu, sprzęt i materiały, prace na rzecz baz obozowych. Wyróżniające się zakłady i indywidualni działacze wyróżniani byli Odznakami RPH. Złote odznaki otrzymały: Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” i ZUCH „Metalchem” a odznaki w stopniu podstawowym otrzymali: Waldemar Derej (PKiPG Januszkowice), Hieronim Gała (Zakłady Chemiczne „Blachownia”), Zygmunt Goździewicz (ZUCH „Metalchem”), Stanisław Grochowicz (Oddział PKS), Józef Pękala (Elektrownia „Blachownia”), Jan Szatkowski (KPB), Zdzisław Szawłowski (ZA „Kędzierzyn”).

SAMOCHÓD DOSTAWCZY – do 1980 samochody dostawcze na HAL udostępniały nieodpłatnie zakłady pracy. W tym roku Komenda Chorągwi przekazała hufcowi wysłużonego „Żuka”. W 1984 przebywający na obozie w Międzygórzu sekretarz KM PZPR Jerzy Romanowski obiecał komendantowi hufca talon na zakup samochodu w FSD w Nysie. Słowa dotrzymał. Pomoc była niezbędna, gdyż Komenda Hufca miała na koncie pieniądze na trzy takie samochody, lecz były trudności ze zdobyciem talonu.

„SERCE DZIECKU” – medal przyznawany przez istniejący przy Wojewodzie Opolskim Parlament Dziecięco-Młodzieżowy Opolszczyzny. W 1966 wyróżniono Antoniego Wiśniewskiego.

„SREBRNA KIELNIA” – turniej dla uczniów szkół budowlanych. W 1972 zdobył ją Alfred Nocoń z XXI Szczepu.

STAN ILOŚCIOWY HUFCA
(…)

SPORT – na Opolszczyźnie organizowane były Chorągwiane Spartakiady Sportowe poprzedzone eliminacjami hufcowymi.
I spartakiada odbyła się w 1969 i zakończyła się zwycięstwem kozielskiego hufca, w kolejnych latach hufiec zajmował I-III miejsca. W programie spartakiad znajdowały się konkurencje: turniej gier sprawnościowych zuchów, harcerski bieg patrolowy, biegi przełajowe, dwa ognie usportowione, palant, kometka, ringo, warcaby, szachy. W 1977 hufiec był organizatorem eliminacji rejonowych.

SZCZEP – związek podstawowych jednostek (drużyn) organizacyjnych ZHP. Istniały szczepy harcerskie skupiające DZ i DH, szczepy starszoharcerskie (w latach 1973-81 szczepy HSPS) oraz szczepy środowiskowe działające w osiedlach spółdzielczych.
I Szczep Drużyn Środowiskowych – osiedle Leśne. Szczepowi: Leon Bieliński, Jacek Nowak, Marek Łyskaniuk. Szczep był organizatorem HAL i NAL. Wyróżniany we współzawodnictwie „Harcerze Współgospodarzami Osiedla”.
II Szczep Harcersko-Zuchowy przy PSP nr 19. Szczepowy: Józef Pajor. Szczep był organizatorem HAL, NAL, wielu imprez środowiskowych, w tym harcerskich wigilii. Jedyny szczep który przetrwał wszystkie zawieruchy i wciąż działa.
III Szczep Harcerski przy SP nr 15. Szczepowi: Elżbieta Jaworska, Marianna Gołąbek, Gabriela Bujara, Bożena Jasiewicz, Przemysław Stanek.
IV Szczep Harcerski im. Gen. K. Świerczewskiego przy SP 12. Szczepowi: Tadeusz Waligóra, Zbigniew Zbroiński.
V Szczep Harcerski im. Bohaterów Powstań Śląskich przy SP 2. Szczepowi: Kazimierz Wachulec, Halina Masłowska, Anna Torbus, Helena Pietrzykowska.
VI Szczep Harcerski im. Związku Walki Młodych przy SP 13. Szczepowi: Irena Malina-Pokrywka, Zofia Szczyrska.
VII Szczep Harcerski im. Batalionu „Zośka” przy SP nr 1. Szczepowi: Michał Kuchta, Barbara Stanek-Radłowska, Józef Malajka, Dariusz Kosakowski. Szczep był organizatorem obozów wędrownych, rajdów, posiadał własny sztandar organizacyjny. 16 GDH im. Jana Jaworowskiego odznaczona została Krzyżem za Zasługi dla ZHP.
VIII Szczep Harcerski „Rodło” przy SP nr 3. Szczepowi: Róża Wierzbicka, Zofia Romanowska, Sabina Flaszyńska, Zofia Kubińska-Jurków.
IX Szczep „Nieprzetartego Szlaku” im. Szarych Szeregów przy SP nr 4 Specjalnej. Szczepowi: Maria Tarczyńska, Jan Płowucha, Bożena Kułakowska, Beata Szmidt. Szczep był organizatorem obozów wędrownych, uczestnikiem Przeglądów Zespołów Artystycznych „NS” – w 1996 I miejsce w trzech kategoriach.
X Szczep Harcerskich im. Książąt Opolskich przy SP nr 5. Szczepowi: Maria Wantuła, Bożena Mazur, Bogusław Adamek, Tomasz Nowacki, Dariusz Filipowicz.
XI Szczep Harcerski „Kolumbowie” przy SP nr 6. Szczepowi: Zofia Bytnar, Bogusława Nowak, Maciej Stenzel. Szczep wyróżniał się w festiwalach piosenki harcerskiej i akcji „Chleb”.
XII Szczep Harcerski im. Obrońców Warszawy przy SP nr 7. Szczepowi: Wiesław Czaja, Zofia Opiłka, Jan Opiłka. Szczep był organizatorem obozów wędrownych.
XIII Szczep Harcerski im. Wojska Polskiego przy SP nr 8. Szczepowi: Danuta Kaftan, Janina Tesarowicz, Celina Kopiec.
XIV Szczep Harcerski im. Zdobywców Kosmosu przy SP nr 9. Szczepowi: Anna Ostrowska, Irena Piskórz, Piotr Bandurski, Bożena Jankowska.
XV Szczep Harcerski im. Bohaterów LWP przy SP nr 10. Szczepowi: Grażyna Garlak, Stanisław Skorupa, Irena Piela. Szczep posiadał własny sztandar, osiągnął wiele sukcesów w festiwalach piosenki harcerskiej.
XVI Szczep Harcerski przy SP nr 11. Szczepowi: Ewa Borek, Janusz Dybek, Jadwiga Drabik, Helena Sobiesierska, Elżbieta Broniecka.
XVII Szczep Harcerski przy SP nr 16. Szczepowi: Zygmunt Niedballa, Klara Chmiel.
XVIII Szczep Starszoharcerski im. Emilii Plater przy I LO. Opiekunowie: Halina Dyki, Cecylia Skowron, Stanisław Śmigielski. Szczepowi: Józef Kaletta, Małgorzata Pełka, Irena Widera, Barbara Pabiasz, Elżbieta Bandurska, Artur Jurkowski, Anna Łuczyńska. Szczep był organizatorem obozów wędrownych, w tym zagranicznych.
XIX Szczep Starszoharcerski im. Szarych Szeregów przy Zespole Szkół /LO i LE/. Opiekunowie: Zofia Chwastowska, Anna Kaletta. Szczepowi: Mariusz Skibka, Elżbieta Haliniak, Bożena Mazur, Ewa Kochalska. Szczep był organizatorem obozów wędrownych.
XX Szczep Starszoharcerski im. Bohaterów Westerplatte przy Technikum Żeglugi Śródlądowej. Opiekunowie: Stanisław Gawlik, Janusz Jurczyga, Jerzy Drabik, Eugeniusz Kubik. Szczepowi: Piotr Szelepajło, Andrzej Jedynak, Krzysztof Gwiżdż. Szczep był organizatorem obozów żeglarskich.
XXI Szczep Starszoharcerski im. Kurierów Tatrzańskich przy Zespole Szkół Zawodowych. Opiekunowie: Anna Mróz, Stanisław Mróz, Antoni Cielecki. Szczepowi: Elżbieta Czarniecka, Urszula Płatek, Alicja Pietrucha, Wiesław Księski, Piotr Zioło, Ewa Makowska, Adam Kapica, Maciej Radwański, Marek Kalinowski. Szczep był organizatorem na dużą skalę HAL i HAZ. Posiadał własny sztandar, został wyróżniony Krzyżem Zasługi dla ZHP. Klub Turystyczny „Włóczykij” zajmował wysokie lokaty w rajdach centralnych i chorągwianych. Członkowie szczepu wyremontowali zrujnowane „kazamaty” i urządzili tam harcówkę.
XXII Szczep Starszoharcerski im. Bohaterów Warszawy przy Zespole Szkół Chemicznych. Opiekunowie: Tadeusz Chmie-lewski, Dorota Jaroń, Magdalena Fuławka. Szczepowi: Tadeusz Chmielewski, Irena Piela, Ewa Kozłowska, Marzena Mączka, Elżbieta Włoszczyk. Szczep był organizatorem obozów wędrownych.
XXIII Szczep Starszoharcerski przy Zespole Szkół Zawodowych ZA. Opiekunowie: Marian Morus, Cezary Miodek, Jan Trochimowicz. Szczepowi: Krzysztof Ważny. Szczep był organizatorem obozów wędrownych w kraju i za granicą. Działał w nim Harcerski Klub Kartingowy, Klub Krótkofalarski.
XXIV Szczep Drużyn Środowiskowych im. Janusza Korczaka. Szczepowi: Jerzy Pałys, Elżbieta Bandurska, Bożena Hofman, Norbert Lerch. Szczep był organizatorem obozów stałych i wędrownych, wyróżniany we współzawodnictwie „Harcerze Współgospodarzami Osiedla”. Posiadał własny sztandar.
XXV Szczep Starszoharcerski przy Liceum medycznym. Opiekunowie: Wanda Pilch, Barbara Stanek-Radłowska. Szczepowi: Małgorzata Borysewicz, Jolanta Fuks, Marzena Kardas, Grażyna Sobocińska, Beata Szmidt.
XXVI Szczep Starszoharcerski im. Przodowników GOPR-u przy Technikum Energetycznym. Opiekun: Grażyna Sztuka. Szczepowy: Bronisław Piróg. Od 1981 XXVI numer otrzymał Szczep harcerski w Polskiej Cerekwi, szczepowy: B. Piróg.
XXVII Szczep Drużyn Środowiskowych „Zadruga” im. Bolesława Chrobrego – Os. Piastów. Szczepowi: Janusz Dybek, Gabriela Joniak. Szczep organizował obozy wędrowne.
XXVIII Szczep Harcerski „Zawiszacy” przy SP nr 18. Szczepowa – Regina Czub.
XXIX Szczep Starszoharcerski przy ZST ZCh. Opiekunowie: Gabriela Rogowska, Alojzy Kensbok. Szczepowi: Rudolf Gromotka, Janusz Mazur, Roland Rozenberger, Stanisław Walczak, Sebastian Ogerman. Od 1982 nr XXIX nosił Szczep Harcerski we Wroninie.
XXX Szczep Drużyn Środowiskowych „Stare Miasto”. Opiekunowie: Antoni Wiśniowski, Ewa Hałambiec. Szczepowi: Alina Stasiowska, Małgorzata Ogonowska, Bogdan Kurys, Paweł Dubielak. Szczep był organizatorem obozów wędrownych, rajdów i zawodów sportowych. Klub „Vestigium” awansował do II ligi badmintona.
W 1984 powołano kolejne szczepy:
XXXII Szczep Harcerski w Pawłowiczkach, szczepowa: Maria Nowaczyńska.
XXXIII Szczep Harcerski w Łanach, szczepowy: N. Pieniążek.
XXXIV Szczep Harcerski w Bierawie, szczepowa Maria Jary.
XXXV Szczep Harcerski w Dziergowicach, szczepowa: Krystyna Ptasińska.
XXXVI Szczep Harcerski w Starej Kuźni, szczepowa Ewa Pajdowska.

Szczepy istniejące od 2010 roku:
I Szczep „AHA”, szczepowa: hm. Joanna Czarnecka, działał w latach 2011-2016.
II Szczep Harcersko-Zuchowy, szczepowy: hm. Józef Pajor, najdłużej działający szczep w hufcu (od 1989).
III Szczep „Perfugium”, szczepowa: pwd. Alicja Iwon, działa od 2015 roku.

SZTANDAR HUFCA – po raz pierwszy Hufiec otrzymał prawo posiadania i używania sztandaru organizacyjna w 1959. Po 25 latach – 16.11.1984 została dokonana jego wymiana. Kolejna zmiana miała miejsce w maju 1997. Pierwszy sztandar przekazano do Muzeum Kozielskiego w Baszcie.

SZTANDAR OŚRODKA – prawo posiadania i używania sztandaru otrzymał Ośrodek Kędzierzyn im. Aleksandra Zawadzkiego – 06.06.1970.

SZTANDAR SZCZEPU” – prawo posiadania i używania sztandaru otrzymały szczepy: XXIV, XV – 12.10.1978., XXI – 14.10.1978., VII – 11.05.1988. Obecnie prawa takiego nie posiada żaden ze szczepów.

„SYN TEJ ZIEMI” – opublikowany w 1988. biogram patrona Hufca autorstwa Jana Płowuchy (1000 egz.), którego wydawcą były ZUCH „Metalchem”. W drugiej części broszury – „Wokół Patrona”, kalendarz imprez.

„ŚLADAMI WŁADKA PLANETORZA” – kampania programowa hufca, której celem było nadanie mu imienia. Program powstał w 1969 na drugim turnusie obozu w Pokrzywnej, a jego autorami byli – Jan Płowucha i Antoni Wiśniowski. Na posiedzeniu Rady Hufca 09.09.1969 program przyjęto, wybrano sztab kampanii i jego szefa – Jana Płowuchę. Dla drużyn przygotowano nast. materiały: życiorys przyszłego patrona opracowany na podst. IV t. „Studiów Śląskich” oraz broszury „100 lat szkoły w Cisku”, bibliografię wydawnictw dot. ZHP w Niemczech oraz komplet fotokopii dokumentów i zdjęć udostępnionych przez Juliana Planetorza.
Kampania podzielona została na 3 etapy. W pierwszym trwającym od 15.10.1969 do 28.02.1970 członkowie drużyn poznawali życie i działalność patrona, urządzali z otrzymanych materiałów ekspozycje w izbach harcerskich, na apelach szkolnych zapoznawano młodzież niezorganizowaną z sylwetką W. Planetorza, zebrano 4 tys. złotych na płytę nagrobkową oraz ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na okolicznościową plakietkę (wygrali go harcerze z XXI Szczepu, wydano ją w 1000 egz.).
W drugim etapie trwającym do końca roku szkolnego organizowano wycieczki do Ciska – wsi rodzinnej i Kłodzka – miejsca śmierci, spotykano się z braćmi Planetorza – Władkiem i Kazimierzem i przeprowadzono sesję popularnonaukową nt. ZHP w Niemczech z udziałem Artura Gadzińskiego, współpracownika Władka.
Trzeci etap obejmował miesiące wakacyjne. Akcja obozowa Hufca zorganizowana została z myślą o kampanii. W czasie uroczystego odsłonięcia płyty na kłodzkim cmentarzu stawili się przy grobie uczestnicy obozu w Międzygórzu, kolonii harcerskiej w Nysie oraz 3 obozów wędrownych. Uczestnikami odbytej 09.08.1970 uroczystości było rodzeństwo Władka, b. Komendant Chorągwi Opolskiej Jerzy Bilik, przedstawiciele władz miejscowych oraz Koźla.
Przebieg uroczystości nagrał Antoni Lach z Rozgłośni Opolskiej PR, w której – jak również w Rozgłośni Harcerskiej – audycja była emitowana. Finał kampanii nastąpił 09.05.1971 w czasie odsłonięcia Pomnika Powstańców Śląskich w Dziergowicach, gdzie w obecności 1,5 tys. harcerzy oraz tyluż mieszkańców Opolszczyzny i woj. katowickiego, delegacja Hufca w składzie: Zofia Szczyrska – kom. hufca, Jan Płowucha – z-ca kom. i Jerzy Pałys odebrała z rąk przewodniczącego PRN – Waldemara Krawczyka dokument nadający hufcowi imię Władysława Planetorza.
Hasło „Śladami Władka Planetorza” znalazło się w „Leksykonie Harcerstwa”, MAW Warszawa, 1988.

TARABAN – harcerska orkiestra dęta działająca przy XV Szczepie i ZDK „Lech”. Zespół został wyróżniony na Harcer-skim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach i uzyskał miano Drużyny Grunwaldzkiej. Orkiestrą kierował Joachim Gruszka.

„ZASŁUŻONEMU OPOLSZCZYŹNIE” – regionalne wyróżnienie za zasługi dla woj. opolskiego. Otrzymali je:
Leon Bieliński, Zofia Bytnar, Tadeusz Chmielewski, Józef Jaksiewicz, Władysław Karkosz, Józef Malajka, Irena Malina-Pokrywka, Henryk Małek, Anna Mróz, Stanisław Mróz, Janina Nagórzańska, Bogusława Nowak, Józef Pajor, Jerzy Pałys, Narcyz Pieniążek, Jan Płowucha, Stanisław Skorupa, Stanisław Śmigielski, Tadeusz Waligóra, Antoni Wiśniowski, Marek Wojciechowski, Józef Wojtuś, Wiesław Zimnawoda.

„ZASŁUŻONY DLA CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP” – odznaka przyznawana przez Komendę Chorągwi. Wyróżnieni zostali:
Zofia Bytnar, Józef Malajka, Anna Mróz, Jerzy Pałys, Bronisław Piróg, Brygida Płowucha, Jan Płowucha, Stanisław Śmigielski, Tadeusz Waligóra, Antoni Wiśniowski, 16 DH im. Jana Jaworowskiego.

„ZASŁUŻONY DLA HUFCA ZHP” – odznaką tą upamiętniono 10. rocznicę nadania hufcowi imienia (1981). Projekt graficzny odznaki opracował Janusz Dybek. Pierwsze odznaki wręczono podczas sesji popularnonaukowej poświęconej 70-cio letniej historii Związku. Odznakę otrzymali:
Andrzej Begner, Wiesław Bereta, Bronisława Boberda, Joanna Bocheńska, Eugeniusz Broczkowski, Lidia Bryła, Zofia Bukryj, Aleksander Burak, Zofia Bytnar, Tadeusz Chmielewski, Andrzej Chołuj, Tadeusz Chrobak, Jerzy Cyboń, Władysław Czaja, Andrzej Czech, Regina Czub, Waldemar Derej, Krystyna Dereń, Grażyna Drab, Janusz Dybek, Lila Dźwilewska, Józef Gałuszka, Grażyna Garlak, Stanisław Gawlik, Zygmunt Gozdziewicz, Teresa Górska, Joachim Gruszka, Marzena Iwat, Alina Jagiella, Józef Jakisiewicz, Bożena Jankowska, Grażyna Jasińska, Piotr Jurek, Józef Kachel, Anna Kaczmarska, Szczepan Kamuzella, Jadwiga Karaś, Hanna Kazanowska, Marian Kobylarski, Gerda Kopiec, Grzegorz Kosakowski, Leokadia Koterwa, Ryszard Kotrys, Kazimierz Krasucki, Stanisława Krokosz, Janina Krowicka, Marzena Kruk, Jadwiga Krupa, Grzegorz Krzyśka, Wiesław Księski, Maria Kucz, Ryszarda Kupsińska, Adam Kwinta, Jadwiga Lachowicz, Ireneusz Lech, Norbert Lerch, Kazimiera Lipok, Mariola Lis, Robert Łowczyński, Danuta Maćkowiak, Marek Maćkowiak, Stefan Magura, Józef Malajka, Leokadia Malajka, Ryszarda Malajka, Jerzy Malec, Irena Malina-Pokrywka, Halina Masłowska, Małgorzata Masztalerz, Teresa Mikołajczak, Marian Morus, Wiesława Mroczek, Anna Mróz, Henryk Musioł, Janina Nagórzańska, Mirosława Niebylska, Jan Niesłony, Piotr Nippe, Maria Nowaczyńska, Bogusława Nowak, Jacek Nowak, Józef Nowak, Stanisław Nowak, Maria Nowakowska, Lech Nowakowski, Jan Opiłka, Zofia Opiłka, Ryszard Pacułt, Józef Pajor, Jerzy Pałys, Genowefa Pasoń, Reinchold Piechula, Narcyz Pieniążek, Czesław Pikul, Wanda Pilch, Julian Planetorz, Kazimierz Planetorz, Stanisława Płotkowiak, Brygida Płowucha, Jan Płowucha, Bronisław Piróg, Irena Piskórz, Teresa Podgórska, Joanna Prorok, Krystyna Puda, Maria Raźniak, Tadeusz Robaszewski, Teresa Rycerz, Mirosław Rzytki, Dorota Sebesta, Małgorzata Serafin, Teresa Sękowska, Waldemar Siczek, Wiesława Sietczyńska, Stanisław Sikora, Franciszek Siwiec, Stanisław Składowski, Stanisław Skorupa, Bogdan Smykała, Zdzisław Szawłowski, Tadeusz Soroczyński, Teresa Stajszczyk, Przemysław Stanek, Zofia Szczyrska, Alicja Szik, Krzysztof Szpaczek, Piotr Szpaczek, Antoni Śladowski, Stanisław Śmigielski, Maria Tarczyńska, Janina Tesarowicz, Anna Torbus, Maria Twardowska, Kazimierz Wachulec, Tadeusz Waligóra, Helena Wałach, Joanna Weidel, Teresa Werner, Teresa Wieczorek, Róża Wierzbicka, Tadeusz Wiśniewski, Antoni Wiśniowski, Józef Wojtuś, Danuta Zając, Aneta Ziętkowska, Dorota Ziętkowska, Wiesław Zimnawoda, Anna Zimny, Filip Żydek.

Zbiorowe odznaki otrzymali:
Elektrownia „Blachownia”, Kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Kozielska Fabryka Maszyn, Kozielska Stocznia Remontowa, oddział CSH w Katowicach, oddział PKS, Spółdzielnia Pracy „Twórczość”, Zakłady Azotowe „Kędzierzyn”, Zakłady Chemiczne „Blachownia”, Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem”, 16 DH im. J. Jaworowskiego, Orkiestra Dęta „Taraban”, szczepy: II, IV, XV, XVIII, XXI, XXIV.

„ZASŁUŻONY DLA RUCHU REGIONALNEGO” – honorowa odznaka nadawana przez Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe. Otrzymał ją Jan Płowucha.

„ZASŁUŻ. DLA TURYSTYKI ŚLĄSKA OPOLSKIEGO” – odznaka przyznawana przez Prezydium Zarządu Okręgu PTTK. Wyróżnieni nią zostali: Anna Mróz, Stanisław Mróz, Jan Płowucha, Antoni Wiśniowski.

„ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TURYSTYKI” – odznaka nadawana przez Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki. Odznakę w stopniu brązowym otrzymali: Jan Płowucha, Antoni Wiśniowski.

ZAWODY NA ORIENTACJĘ – w drugiej połowie lat siedemdziesiątych dużym powodzeniem cieszyły się zawody na orientację. Przeszkolenia w tym zakresie odbyli – B. Piróg i A. Wiśniowski i oni byli organizatorami tych imprez w Hufcu. W 1976 w zawodach dla 300 funkcyjnych DH i DS zwyciężyły: VIII Szczep Harcerski i XXII Szczep HSPS, w 1977 – XXVI Szczep HSPS, w zawodach zimowych w 1979 – I szczep (harc. młodsi) i XXX Szczep (harc. starsi). W 1977 w Chorągwianych Zawodach (Namysłów) II m. zajął XXI Szczep. Antoni Wiśniowski organizował również zawody dla organizacji młodzieżowych wchodzących w skład FSZMP – harcerze zajęli wszystkie czołowe miejsca. W latach 1990-1993 organizacją zawodów na orientację hufcowych oraz o randze chorągwianych organizowali (przeszkoleni organizatorzy InO) phm. Andrzej Chołuj i hm. Artur Ośko.

ZAWODY O MEMORIAŁ WŁADKA PLANETORZA – impreza sportowo-obronna stanowiąca główny element Harcerskiego Startu. Pierwsze zawody odbyły się 10 września 1977. Zawody obejmowały konkurencje sportowe uprawiane przez Patrona Hufca – bieg przełajowy, skok w dal i rzut granatem.

ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY DS. PRACY W ŚRODOWISKU – powołany w 1980. W jego skład wchodzili: Jan Płowucha – przew., Gotfryd Wilczek – z-ca inspektora szkolnego, Jan Sitkiewicz – pełnomocnik Zarządu RSM „Chemik” oraz Halina Masłowska – opiekun szczepów środowiskowych.

ZJAZD ZHP – najwyższa władza w ZHP. Delegatami na zjazdy byli:

III 1964

 • hm. Stanisław Śmigielski

IV 1968

 • hm. Zofia Szczyrska

V 1973

 • hm. Zofia Bytnar, hm. Zofia Szczyrska

VI 1977

 • hm. Jan Płowucha

VII 1981

 • hm. Anna Mróz, Jan Płowucha, hm. Józef Wojtuś

VIII 1985

 • hm. Janusz Dybek, hm. Józef Malajka, hm. Bronisław Piróg, hm. Jan Płowucha, hm. Antoni Wiśniowski

IX/XXVI 1989

 • hm. Stanisław Krokosz

XXIX 1993

 • phm. Artur Ośko

XXX 1995

 • hm. Andrzej Chołuj

XXXI 1997

 • phm. Filip Żydek

XXXII 2001

 • hm. Jolanta Kossakowska

XXXIII 2005

 • hm. Artur Ośko

Do Rady Naczelnej wybierano:

 • Annę Mróz (1981-1985)
 • Józefa Malajkę (1985-1989)

Członkami prezydium Zjazdu, kierującego przebiegiem obrad, byli: Zofia Szczyrska (1973) i Jan Płowucha (1985).
Do Komisji Zjazdowej przygotowującej materiały programowe na VII Zjazd powołany został Jan Płowucha (zespół – „Tworzenie warunków do pracy ZHP”).

ZLOTY HUFCA.
09.08.1970 – Kłodzko, odsłonięcie płyty pamiątkowej na grobie Władka Planetorza.
09.05.1971 – Dziergowice, nadanie hufcowi imienia.
02.05.1976 – Kędzierzyn, 5. rocznica nadania hufcowi imienia.
24.05.1979 – Kędzierzyn, sprowadzenie prochów Władysława Planetorza i odznaczenie Hufca Krzyżem za Zasługi dla ZHP.
16.11.1984 – Kędzierzyn, wymiana sztandaru Hufca.
09.05.1986 – Kędzierzyn, 15. rocznica nadania Hufcowi imienia i wyróżnienie hufca odznakami: „Zasłużonemu Opolszczyźnie” i „Zasłużony dla Kędzierzyna-Koźla”.
W latach 1990, 1991 i 1992 zloty organizowane były na Górze św. Anny.
Hufiec uczestniczył w zlotach chorągwianych oraz w czerwcu 1983 w centralnym Zlocie Pokoleń na Górze św. Anny z okazji 70-lecia ZHP w Niemczech, w którym zdobył puchar „Dla najaktywniejszego hufca zlotu”. Komendantem podobozu hufca był Marek Maćkowiak.

„ZŁOTA OSTROGA” – konkurs literacki „Świata Młodych” dla uzdolnionych literacko czytelników. W 1976 jury wpisało na „Listę Honorową” wyróżnionych autorów Grażynę Krupczak z VIII Szczepu.

„ZNAK RODŁA” – okolicznościowe wydawnictwo poświęcone 15-leciu nadania Hufcowi imienia (1986), przypominające działania związane z popularyzacją postaci W. Planetorza. Wydawnictwo zredagowali – Jan Płowucha oraz Józef Malajka i Stanisław Śmigielski.

„Z PIOSENKĄ JEST NAM WESOŁO” – śpiewnik harcerski. Pierwszy, opracowany przez Halinę Masłowską, ukazał się w 1980 nakładem RSM „Chemik” (1000 egz.), drugi przygotował Jan Płowucha, a wydany został w 1981 przez Komendę Hufca (2000 egz.).