Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich to zespół instruktorski współodpowiedzialny w hufcu za rozwój instruktorski osób w nim zrzeszonych. Do zadań KSI należy m.in. otwieranie, prowadzenie oraz podejmowanie decyzji o zamknięciach prób, praca z opiekunami prób instruktorskich.

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca Kędzierzyn-Koźle posiada obecnie uprawnienia do prowadzenia prób na stopień przewodniczki/przewodnika oraz podharcmistrzyni/podharcmistrza.

Przewodnicząca KSI
👤 hm. Iwona Kozioł
✉ ksi@kedzierzynkozle.zhp.pl

Członkowie KSI
» hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
» phm. Monika Gąsior

Terminy najbliższych posiedzeń Komisji:
-> 21 września 2020 (poniedziałek),
-> 21 października 2020 (środa),
-> 4 grudnia 2020 (piątek),
-> 11 stycznia 2021 (poniedziałek).

Opiekunem próby może być:
» na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz,
» na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące warunki:
– uzyskał zgodę właściwej KSI,
– ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat,
– ma otwartą próbę harcmistrzowską,
– jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę przewodnikowską,
» na stopień harcmistrza – harcmistrz.
Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską.