Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący KRH
phm. Filip Żydek
✉ krh@kedzierzynkozle.zhp.pl
☎ —

Z-ca przewodniczącego KRH
pwd. Robert Łowczyński

Sekretarz KRH
hm. Joanna Czarnecka

Członek KRH
phm. Borys Bartczak

Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca. Czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa, w tym sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.