Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący KRH
👤 hm. Józef Pajor
✉ krh@kedzierzynkozle.zhp.pl
☎ 500-461-036

Z-ca przewodniczącego KRH
👤 phm. Filip Żydek

Sekretarz KRH
👤 pwd. Borys Bartczak

Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca. Czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa, w tym sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.