Zjazd hufca
Wpisany przez hm. Artur Ośko   
wtorek, 25 maja 2010 11:12

Statut ZHP uchwalonym 3 grudnia 2005 r. na XXXIII Zjeździe ZHP określa władze hufca

§ 48

1. Najwyższą władzą hufca jest zjazd hufca.
2. Zjazd hufca obraduje jako zjazd zwykły, zjazd sprawozdawczy lub zjazd nadzwyczajny.
3. Zjazd zwykły hufca:
1) decyduje o najważniejszych sprawach hufca,
2) przyjmuje program rozwoju hufca,
3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego,
4) na wniosek komisji rewizyjnej hufca podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dlaposzczególnych członków komendy hufca za okres pomiędzy zjazdami hufca,
5) wybiera komendanta hufca i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy hufca, w tym co najmniej jednego zastępcę komendanta hufca i skarbnika hufca,
6) określa liczebność wybiera komisję rewizyjną hufca,
7) wybiera delegatów hufca na zjazd chorągwi,
8) może wybrać sąd harcerski hufca określając jego liczebność.
4. Zjazd zwykły hufca jest zwoływany przez komendę hufca co cztery lata.

§ 49

1. Zjazd sprawozdawczy hufca odbywa się raz, w połowie kadencji. Szczegółowy terminarz zjazdów sprawozdawczych określa Rada Naczelna ZHP.
2. Zjazd sprawozdawczy hufca:
1) rozpatruje sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdanie finansowe za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
2) rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie przedłożonego przez komendę hufca sprawozdania,
3) podejmuje, na wniosek komisji rewizyjnej hufca, uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
4) ocenia realizację uchwał zjazdu hufca,
5) obraduje także nad sprawami właściwymi dla zjazdu nadzwyczajnego hufca, jeśeli wniosek o rozpatrzenie takich spraw został zgłoszony przez komendanta hufca, komisję rewizyjną hufca lub komendanta chorągwi.
3. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium członkowi komendy hufca, zjazd może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu i dokonać wyboru uzupełniającego.
4. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium komendantowi hufca i podjęciu decyzji o wygaśnięciu jego mandatu zjazd sprawozdawczy hufca dokonuje wyboru komendanta i na jego wniosek komendy hufca.
5. Zjazd sprawozdawczy hufca jest zwoływany przez komendę hufca.

§ 50

1. Zjazd nadzwyczajny hufca zwoływany jest przez:
1) komendę hufca,
2) komendanta hufca,
3) komisję rewizyjną hufca,
4) komendę chorągwi, z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3 członków zwyczajnych pełniących w hufcu funkcje instruktorskie.
2. Zjazd nadzwyczajny hufca obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 51
W zjeździe hufca z głosem decydującym bierze udział kadra, mająca przydział słuŜbowy do tego hufca i opłacone składki członkowskie.

Poprawiony: wtorek, 25 maja 2010 11:45